přednáškový cyklus

ESTETIKA PROSTORU & PROSTOR ESTETIKY / PhDr. Ondřej Dadejík, Ph.D.

CYKLUS PŘEDNÁŠEK PŘEDNÍCH ČESKÝCH ESTETIKŮ/ přednášky jsou v češtině

18. 4. PhDr. Ondřej Dadejík, Ph.D. : Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí

Hlavním tématem přednášky bude dynamický vztah mezi centrem a periférií, a to ve dvojím smyslu: Za prvé, ve smyslu proměny vztahu mezi centrem a periférií v rámci estetické teorie. Po dlouhá desetiletí stabilní vztah mezi centrem teoretického zájmu, tj. světem umění, a jeho periférií, tj. mimouměleckými estetickými jevy, doznává v poslední době znatelné proměny. Za druhé, s touto proměnou objevuje teoretický pohled dlouho opomíjené, či zcela vytěsněné oblasti estetického zájmu: např. estetické prožitky, v nichž se nám odhaluje či připomíná významnost toho, co obvykle pokládáme za samozřejmé a všední. Tato proměna však na obou rovinách neprobíhá bez výzev k revizi tradiční pojmové výbavy estetické teorie. Ústřední otázku, kterou se bude přednáška snažit zodpovědět, lze formulovat následujícím způsobem: Jak smířit dynamické pojetí obyčejných prostředí, předpokládající takový způsob jejich „čtení“, pro který je konstitutivní „praktická, nereflektovaná obeznámenost“, s tradičním vymezením estetické percepce, hodnoty či objektu? To je totiž naopak založeno (1) na reflexi a (2) na vymezení se vůči praktickému (a teoretickému) vztahu k našemu okolí. Navržené řešení tohoto problému bude vycházet z analýzy dialektického vztahu dvou základních pohybů v rámci každé estetické zkušenosti: ponoření (immersion) a distanciace (distanciation).

V čem spočívá interakce člověka s jeho okolím, prostorem budovaným především pro uspokojení jeho potřeb? Estetický náhled na problematiku architektury umožní zamyslet se právě nad vztahem mezi člověkem a prostorem, který obývá. Tradičním úkolem architektury je naplňovat především praktické cíle, poskytovat ochranu a zázemí pro různé lidské činnosti a jednání, zároveň má ale funkci reprezentativní, duchovní či dekorativní. V dnešní době je estetika architektury spíše opomíjena, obě oblasti si ale mají mnoho co nabídnout: konkrétní sociální rozměr architektury a naopak abstraktnější hledisko estetiky. 

 

Program přednášek/

21. 2. Prof. PhDr. Vlastimil Zuska, CSc.: Život tvarů v architektuře

21. 3. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.d. : Afektivní, smyslové a personální předpoklady hmotné architektury v úvahách Jana Patočky

18. 4. PhDr. Ondřej Dadejík, Ph.D. : Centrum a periferie. O estetické zkušenosti obyčejného prostředí

16. 5. Mgr. Denis Ciporanov, Ph.D. : Význam v architektuře

 

přednášky jsou zdarma, bez rezervace