umělecké školy

Fakulta umění a designu UJEP

Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 400 96 ukázat mapu
Budova Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem
Budova Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labem

Katedry a ateliéry
Katedra dějin a teorie umění
* Kurátorská studia
Katedra fotografie
* Aplikovaná a reklamní fotografie
* Fotografie
* Photography
Katedra elektronického obrazu
* Digitální animace
* Interaktivní média
* Performance
* Time-Based Media
Katedra designu
* Design interiéru
* Produktový design
* Design keramiky
Katedra vizuální komunikace
* Grafický design I
* Grafický design II
* Vizuální design
Katedra užitého umění
* Přírodní materiály
* Sklo
* Textilní tvorba
Katedra všeobecné průpravy
* Grafická dílna
* Kresba a malba
* Prostorová tvorba
 

Současnost školy

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.

Jsme živým organismem, který propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváříme tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu.

Pro práci studentů v našich šestnácti uměleckých a designérských ateliérech, studium posluchačů kurátorských studií a pro výuku teoretických i tradičně praktických výtvarných disciplín poskytujeme zázemí nově rekonstruované budovy s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor. Vydáváme a podporujeme publikace o teorii a osobnostech současného umění a designu.

Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí formou zahraničních stáží, výměnných pobytů, workshopů, přednášek a výstav významných zahraničních designérů, umělců a teoretiků. Spolupracujeme se školami, institucemi, galeriemi a designérskými studii nejen Evropě, ale i v Asii či Americe.

Řada z našich absolventů již svou tvorbou oceňovanou doma i v zahraničí dokazuje nepřehlédnutelnou energii relativně mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se fakulta za dobu své existence stala.

Každoročně otevíráme dveře ke studiu nadaným uchazečům o nejvyšší mety umělecké tvorby, aby se svým studiem a díly podíleli na ideálech akademické tvůrčí svobody a umělecké diskuse a stali se tak součástí kreativního prostoru zvaného FUD.

Pavel Mrkus, děkan

 

 

Minulost školy

V roce 1992 byl otevřen ateliér skla pod vedením doc.ak.soch. Pavla Mizery. Ateliér byl součástí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP a nabízel tříleté bakalářské výtvarné studium neučitelského zaměření.
V roce 1993 byl rozhodnutím Akademického senátu UJEP založen Institut výtvarné kultury (IVK) nejprve jako součást Pedagogické fakulty. K ateliéru skla tehdy přibyl ateliér keramiky a porcelánu pod vedením doc. ak. soch. Pavla Jarkovského, který byl zároveň do roku 1997 prvním ředitelem IVK.
V roce 1994 byl otevřen ateliér přírodních materiálů, fotografie, grafického designu a textilní tvorby. Již v době založení IVK se uvažovalo o jeho rozšíření a pozdější přeměně na fakultu. Činnost IVK byla od počátku zaštítěna autoritou mezinárodně uznávaných umělců a u jeho vzniku stály významné umělecké a pedagogické osobnosti z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, dalších uměleckých škol a institucí a samostatně působící umělci a odborníci, mezi jinými např. prof. Jan Kotík, PhDr. Antonín Hartmann, Jan Mlčoch, prof.ak.mal. Stanislav Libenský, prof.ak.soch Václav Šerák, prof. ak.mal. Adéla Matasová, prof.ak.mal. Bedřich Dlouhý, PhDr. Ludmila Kybalová, prof. Lech Majewski.
V roce 1997 se stal ředitelem doc. ak. mal. Vladimír Švec. Na podzim byl otevřen ateliér užité grafiky, a tak měl IVK v té době již sedm speciálních ateliérů a dva ateliéry všeobecné průpravy (ateliér Kresby a malby a ateliér Prostorové tvorby). Výuku teoretických předmětů zajišťovala Katedra dějin a teorie umění.
Důležitým mezníkem v historii školy se stal rok 2000. Na počátku roku požádalo vedení IVK v čele s ředitelem o provedení vnějšího hodnocení s mezinárodní účastí (ČR, Finsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA). V srpnu byla k akreditační komisi podána žádost o přeměnu IVK na fakultu a 1. prosince 2000 schválil Akademický senát UJEP zřízení Fakulty užitého umění a designu (dále FUUD). Počátkem roku 2001 byl ustaven Akademický senát FUD, zvoleni zástupci do Akademického senátu UJEP a zástupce do Rady vysokých škol. Akademický senát FUD zvolil děkana fakulty, kterým se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec. Byly vydány potřebné dokumenty a předpisy fakulty a provedeny změny v organizační struktuře. Začala působit nově jmenovaná Umělecká rada FUD.
V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.

Dům umění Ústí nad Labem
Dům umění Ústí nad Labem
Billboart Gallery
Billboart Gallery
Galerie Rampa
Galerie Rampa

nástěnka

středa 16. 5. 2018 / 10–18 h / Kostelní náměstí, Ústí nad Labem / https://www.facebook.com/events/2184283718250184/

budovy