ostatní

Fakulta umění a designu UJEP

Pasteurova 9, Ústí nad Labem, 400 96 ukázat mapu

Katedry a ateliéry
Katedra dějin a teorie umění
* Kurátorská studia
Katedra fotografie
* Aplikovaná a reklamní fotografie
* Fotografie
* Photography
Katedra elektronického obrazu
* Digitální animace
* Interaktivní média
* Performance
* Time-based Media
Katedra designu
* Design interiéru
* Produktový design
* Design keramiky
Katedra vizuální komunikace
* Grafický design I
* Grafický design II
* Vizuální design
Katedra užitého umění
* Přírodní materiály
* Sklo
* Textilní tvorba
Katedra všeobecné průpravy
* Grafická dílna
* Kresba a malba
* Prostorová tvorba
 
Minulost a současnost školy
V roce 1992 byl otevřen ateliér skla pod vedením doc.ak.soch. Pavla Mizery. Ateliér byl součástí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP a nabízel tříleté bakalářské výtvarné studium neučitelského zaměření.
V roce 1993 byl rozhodnutím Akademického senátu UJEP založen Institut výtvarné kultury (IVK) nejprve jako součást Pedagogické fakulty. K ateliéru skla tehdy přibyl ateliér keramiky a porcelánu pod vedením doc. ak. soch. Pavla Jarkovského, který byl zároveň do roku 1997 prvním ředitelem IVK.
V roce 1994 byl otevřen ateliér přírodních materiálů, fotografie, grafického designu a textilní tvorby. Již v době založení IVK se uvažovalo o jeho rozšíření a pozdější přeměně na fakultu. Činnost IVK byla od počátku zaštítěna autoritou mezinárodně uznávaných umělců a u jeho vzniku stály významné umělecké a pedagogické osobnosti z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, dalších uměleckých škol a institucí a samostatně působící umělci a odborníci, mezi jinými např. prof. Jan Kotík, PhDr. Antonín Hartmann, Jan Mlčoch, prof.ak.mal. Stanislav Libenský, prof.ak.soch Václav Šerák, prof. ak.mal. Adéla Matasová, prof.ak.mal. Bedřich Dlouhý, PhDr. Ludmila Kybalová, prof. Lech Majewski.
V roce 1997 se stal ředitelem doc. ak. mal. Vladimír Švec. Na podzim byl otevřen ateliér užité grafiky, a tak měl IVK v té době již sedm speciálních ateliérů a dva ateliéry všeobecné průpravy (ateliér Kresby a malby a ateliér Prostorové tvorby). Výuku teoretických předmětů zajišťovala Katedra dějin a teorie umění.
Důležitým mezníkem v historii školy se stal rok 2000. Na počátku roku požádalo vedení IVK v čele s ředitelem o provedení vnějšího hodnocení s mezinárodní účastí (ČR, Finsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA). V srpnu byla k akreditační komisi podána žádost o přeměnu IVK na fakultu a 1. prosince 2000 schválil Akademický senát UJEP zřízení Fakulty užitého umění a designu (dále FUUD). Počátkem roku 2001 byl ustaven Akademický senát FUD, zvoleni zástupci do Akademického senátu UJEP a zástupce do Rady vysokých škol. Akademický senát FUD zvolil děkana fakulty, kterým se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec. Byly vydány potřebné dokumenty a předpisy fakulty a provedeny změny v organizační struktuře. Začala působit nově jmenovaná Umělecká rada FUD.
V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.
Od svého založení se profiluje jako škola umělecko-průmyslového typu, která spolupracuje s průmyslovými a výrobními podniky, s kulturními, obchodními a mnoha dalšími institucemi a agenturami. Svou činností se snaží přispívat k neustálému zvyšovaní estetické úrovně hmotné kultury, stejně jako k renesanci tradičních průmyslových oborů. Pedagogové a studenti se v rámci výuky i ve své umělecké tvorbě a vědecké činnosti zároveň snaží spoluúčastnit nových tvůrčích postupů, trendů, myšlenek a objevů.
Aniž by se škola zpronevěřovala svému umělecko-průmyslovému zaměření, dopřává pedagogům i studentům zázemí a dostatek prostoru i k volné umělecké tvorbě, která reflektuje a ovlivňuje vývoj současného umění a designu. Svědčí o tom účast a ocenění na akcích jako je veletrh FOR GLASS AND CERAMICS, FOR HABITAT, SILICIUM BOHEMICA, řadě sympozií a projektů jako např. DESIGN BLOK, ART & INTERIOR, STUDENTSKÝ DESIGN, MLADÝ OBAL, atd. FUD rovněž pořádá nebo spolupořádá sochařský workshop v Hořicích, Mezinárodní sympozia keramiky a porcelánu, mezinárodní workshopy grafického designu a nových médií (East – West, Intolerance, Vision d´Europe, aj.).
Též je třeba zmínit i aktivity v oblasti teorie a dějin umění. FUD je v neposlední řadě i vědeckým pracovištěm s vlastní ediční činností, díky které vznikla již řada publikací a další se každoročně připravují. Od roku 2001 je systematicky budována fakultní knihovna.
Obraz FUD jako dynamicky se rozvíjející složky univerzity dokresluje i vznik nových pracovišť. Především je to pracoviště ateliéru Design keramiky v Dubí, které vzniklo na základě dlouhodobé spolupráce s firmou Český porcelán, a. s. V Dubí byla v r. 2001 otevřena Výstavní síň designu pod správou fakulty a od roku 2003 je zahájena činnost Keramického centra s regionální pobočkou Design centra ČR.Ve dvou budovách v centru Ústí nad Labem se nacházejí moderně vybavené ateliéry, učebny teoretických předmětů se špičkovým technickým vybavením, fakultní knihovna, dílny, počítačové centrum a Centrum současného středoevropského umění.
Zahraniční aktivity jsou neodmyslitelnou součástí práce FUD a pouhý výčet a prezentace akcí a projektů, kterých se pedagogové a studenti zúčastnili a účastní v rámci celofakultní a individuální odborné činnosti by vydal na samostatnou publikaci.
Účast na zahraničních a mezinárodních výstavách, sympoziích, workshopech a konferencích se postupně stává pro členy akademické obce FUD samozřejmostí, stejně jako jejich pořádání.
Na FUD studují studenti a hostují významní pedagogové a umělci z celé Evropy, Asie a USA.
FUD uzavřela smlouvy o dlouhodobé spolupráci s Vysokou školou výtvarných umění v Bratislavě a výtvarnými akademiemi ve Varšavě a Krakově. Od r. 2001 se fakulta zapojila do mezinárodního projektu Erasmus, pokračuje i spolupráce s dalšími školami z Besanconu, Halle, Portlandu, Kouvoly, Helsinek, Derby Düsseldorfu, Pécsi aj. Další smlouvy se připravují.
V roce 2002 byl otevřen ateliér Digitální média ve studijním oboru Fotografie.
V roce 2003 získala fakulta navazující magisterské studium pro všechny své obory.
V roce 2005 fakulta otevřela tři nové ateliéry: Design interiéru, Produktový design, Vizuální design.
V roce 2006 fakulta otevřela ateliér Aplikované a reklamní fotografie.
V akademickém roce 2007/2008 fakulta otevřela navazující magisterské studium oboru Fotografie-Photography v angličtině zejména pro zahraniční studenty a navazující magisterské studium oboru Kurátorská studia.
V akademickém roce 2008/2009 byly otevřeny ateliéry Digitální animace a Performativní média a také doktorské studium v oboru Vizuální komunikace.

nástěnka

FUD UJEP OPEN / Den otevřených dveří Fakulty umění a designu UJEP v Ústí nad Labemhttp://fud.ujep.cz/aktualne/den-otevrenych-dveri-na-fud-ujep-2/

budovy