grafický design: Michal Malina

“Prostorová instalace Jogín pracuje s architektonickou dispozicí galerie, kterou dělí na dvě části, a tím i na dvě vzájemně se prostupující, ale vizuálně odlišné situace. Hlavním motivem je vztah vnějšího a vnitřního. Základem je sochařský objekt z nalezených kovových tlakových nádob budovaný podle tvaru vnitřní dutiny, kterou vytvářejí. Svařovaná struktura, vestavěná do sádrokartonové stěny, je v prostoru galerie instalovaná tak, aby každý z rozdělených prostorů nabízel jinou vizuální zkušenost. Důležitým aspektem instalace je pro mě princip recyklace již existujících technických nádob, které mají vlastní estetiku a funkci, jež se nesnažím maskovat nebo přetavit do jiného stavu. Název Jogín implikuje zaujetí určité pozice v prostoru a může naznačovat i vztah vnitřních a vnějších souvislostí. Především je ale odkazem na stejnojmenné dílo Karla Nepraše z roku 1995, které využívá formálně podobný jazyk postavený na vztahu plochy a v ní existující dutiny. Neprašův Jogín je jednou z mých nejoblíbenějších autorových soch a jednou z nejlepších realizací ve veřejném prostoru Ostravy.”

  

Ve své tvorbě se Libor Novotný systematicky zaobírá přírodními procesy a dává je do souvislostí s atributy současné civilizace. Jeho práce v sobě snoubí pevnost, efemérnost i hravost, k nimž se přidává empatický vhled a potřeba dostat se pod povrch běžných věcí. Napětí mezi vnitřním a vnějším rozvíjí například prostřednictvím stereotomických studií postavených na principu křížení, jejichž výsledkem jsou zpravidla hybridní organické či anorganické struktury. Brikolážová povaha jeho děl, v rámci nichž se aktivuje proces reorganizace bezprostředně upotřebitelných znaků, motivů či materiálů, staví do popředí zejména témata asimilace, růstu, bujení či adaptibility, a to jak v kontextu biologických, tak kulturních procesů (viz například Novotného ironické apropriace politických či náboženských symbolů).

  

Libor Novotný je absolvent Fakulty umění Ostravské univerzity, ateliéru Volné grafiky Eduarda Ovčáčka, ateliéru Intermédií Petra Lysáčka (2002–2007) a doktorského programu Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (2009–2014). Vedle tvůrčích aktivit, v nichž se Novotný nejčastěji vyjadřuje prostřednictvím instalace, objektu kresby, je důležitá i jeho aktivní kurátorská a organizační činnost. V minulosti v tomto segmentu například proslul nápadem provozovat „outdoorovou“ Galerii Kaluž (spolu s Janou Zhořovou). V letech 2010–2021 byl spoluorganizátorem ostravského festivalu umění ve veřejném prostoru Kukačka. Libor Novotný je finalista Ceny Exit (2007). V současné době působí jako asistent ateliéru Kresby Josefa Daňka na Fakultě umění Ostravské univerzity a na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.