Gerald Y Plattner a Ferdinand „Marshall“ Karl fotografují současné rakouské umělce, přičemž vycházejí z tradic portrétní malby různy´ch umělecky´ch stylů a období s využitím současny´ch technologií. Soustřeďují se nejen na portréty umělců, ale i na jejich tvorbu, zachycují autentické prostředí, v němž pracují a žijí. Jejich cílem není detailní biografická studie, ale sdílení aktuálních zážitků a situací, postihujících umělcův každodenní život.
Prostřednictvím videa, fotografie a audiozáznamu vzniká multimediální dílo dokumentující osobnost portrétovaného v konkrétním prostoru a čase. Gerald Y Plattner umělce natáčí při práci v ateliéru a zároveň je fotografuje; vzniká tak série černobíly´ch fotografií zachycujících portrétovaného a jeho prezentaci vlastního díla z perspektivy zúčastněného pozorovatele. Do filmu jsou potom tyto záběry integrovány, akcentují průběh vyprávění a poukazují ke styčny´m bodům mezi všemi třemi polohami setkání – rozhovorem, prací a každodenním životem. Záměrem autorů je poznat a představit umělce takové, jací opravdu jsou, bez manipulací a klišé. Důležity´m fenoménem je zde čas, samotny´ průběh setkávání a poznávání umělců, hovorů s nimi. Podstatny´m momentem je i míra empatie, s níž oba autoři k tomuto druhu dokumentace přistupují.
Gerald Y Plattner a Ferdinand „Marshall“ Karl na tomto rozsáhlém projektu, ktery´ sleduje současnou rakouskou uměleckou scénu a jehož realizaci iniciovali, pracují více než sedm let, za toto období bylo – nebo právě je – portrétováno asi sto umělců a umělkyň. Vy´sledky jejich práce jsou prezentovány nejrůznějšími způsoby: jako filmová dokumentace v televizi, jako multimediální portrét během vy´stav v muzeích a galeriích a také v knižní podobě… Tak vzniká kulturní paměť.