Břetislav Malý

V roce 2021 vznikl projekt, který umožňuje vybraným umělcům v časovém předstihu vytvořit cyklus či soubor prací přímo pro prostory mikulovské Galerie Závodný. Každý rok je tak vybrán jeden inspirativní tvůrce, který pracuje na konvolutu artefaktů pro minimalistické prostory galerie.

 

Prvním autorem, který na projektu spolupracuje, je Břetislav Malý. Instalaci velkoformátových grafitových maleb propojil do zajímavého dialogu s figurálními sakrálními plastikami, vyhotovenými v průběhu minulých století. Byly součástí interiérů vesnických kostelů a oltářů, neznámí řezbáři je vytvořili v duchu ustálených a konvenčních ikonografických pravidel. Postavy měly být srozumitelné prostému lidu, aby se s nimi mohl ztotožnit. 

 

Díla Břetislava Malého připomínají svým zpracováním zrcadla či listy leštěného plechu. Divák neví, jaký materiál tvůrce použil, ale povrchy reliéfů je fascinován a přitahován. V jejich ploše se mohou odrážet a reflektovat postavy světců. Figurální motiv zastupuje fyzický i mentální svět člověka, který je jediným subjekemt, pro kterého je umění primárně určeno. Čisté monochromní plochy odkazují spíše k duchovní rovině, která je jakousi nadstavbou bytí člověka. Oba světy, fyzický i spirituální, se setkávají ve výstavním prostoru, tvoří pevný rámec, ve kterém se odvíjí koloběh každodenního života člověka…. Bezprostřednost a téměř haptická naléhavost objektů vhodně kontrastuje s úsporným projevem Břetislava Malého.

 

Při blízkém prozkoumání reliéfů divák zjistí, že se nejdedná o zrcadla či odrazivé plochy, ale o skutečné malby na hutně utkaných plátnech. Hlavní složkou malby je grafitový pigment. Grafit, tuha, odráží světlo. Podle úhlu dopadu světla můžeme povrchy reliéfů vnímat jako stříbrné či bílé, při nedostatku světla také jako černé. Viděný obraz se proměňuje v závislosti na světelných poměrech. Malby nanesené ve vysoké vrstvě autor dále opracovává leštěním a broušením a opatřuje je svařovanými kovovými rámy.

 

Dva světy – jeden realistický, podřízen anatomii a možnostem lidského těla, druhý nezobrazivý, provázán senzitivitou a intuici, se propojují do silného prožitku. V časové ose se přibližují dualitě barokního myšlení a zobrazování. Noc vs. den, dobro vs. zlo, život pozemský vs. život na věčnosti, lidské ctnosti vs. neřesti, ráj vs. očistec… Aniž bychom o těchto kategoriích chtěli přemýšlet, dialog současného a historického umění nás k nim navádí. Propojení starého a zažitého umění s uměním současným a pozvolně akceptovaným, přináší divákům zvláštní okamžiky. Čemu dají v průběhu vizuálního vjemu přednost? Propojí se vnímané aspekty fyzického bytí s emoční či mentální rovinou? Jsme zvědavi, jak budou návštěvníci na instalaci reagovat, troufáme se ale říci, že probudí emoce a prožitky, oživí imaginaci návštěvníků, obdobně jako to dokáže hudba…

 

Výstava byla připravena v kooperaci s olomouckou arcidiecézí, z jejíž depozitářů byly zapůjčeny sakrální plastiky, a je také provázána s cyklem koncertů mezinárodního hudebního festivalu Concentus Moraviae. Festival letos zvolil jako hlavní myšlenku motto Cestou od kořenů k budoucnosti, který souzní s výstavním projektem v Galerii Závodný, Břetislav Malý se proto stal uměleckým partnerem koncertního cyklu. Oběma institucím děkujeme za kooperaci a pomoc při přípravě výstavy.