K zápraží Chaosu

Čtvrté srpnové umělecko-eko-sociologické symposium Chaos Start 2015.

Symposium je určeno pro studenty či absolventy vysokých uměleckých škol. V jeho průběhu může veřejnost navštívit odborné přednášky vztahující se k tématu symposia, dílnu či vernisáž, kterou je symposium zakončeno, děti se mohou zúčastnit dvoudenní kreativní dílny. V rámci symposia proběhně také vernisáž hlavního hosta symposia, jímž je významný český sochař a pedagog prof. Kurt Gebauer.

Letošní symposium Chaos Start 2015 je opět zacílené na práci v přírodě s přírodními či recyklovatelnými materiály a ponese se v duchu Land artu:Land art je umělecký směr 60. let, který vznikl v USA. Umělci tohoto směru tvoří umělecká díla – skulptury a objekty z organických a anorganických materiálů – na přírodních místech, která jsou těžko dostupná a nepřetvořená zásahem člověka. Díla Land artu někdy působí svou monumentalitou. Umělci využívají intenzitu vnímání a přírodní zkušenosti pozorovatelů s efekty vznešenosti v přírodě a pracují s jednoduchými formami.“ (Zdroj Wikipedia.)

 

Program pro děti 3-10 let:

V pátek 31. 7. 14-17 hod. a v sobotu 1. 8. 13-17 hod. proběhne kreativní dílna pro děti od 3 do10 let, vedená Mgr. Štěpánkou Nikodýmovou, zkušenou a pedagogicky vzdělanou lektorkou, která se ve své práci orientuje na recyklaci plastového odpadu.

Téma: recyklace, ekologie, plastový odpad jako ekologický problém, plast v umění, využití odpadu pro výtvarnou činnost s dětmi. „Z ekologického hlediska je nejpřijatelnější formou nakládání s odpady jejich recyklace neboli recyklování, tj. proces, při němž jsou použité a odložené výrobky, které by se jinak zařadily do proudu tuhého odpadu, sbírány, tříděny, zpracovávány a materiál z nich získaný vrácen do užívání.“ Ducháček, V. Sborník přednášek ke kurzu celoživotního vzdělávání. Odpadové hospodářství. Praha 2006, s. 44.

Děti budou v průběhu dvoudenního projektu seznámeny souběžně s ekologickou problematikou a s problematikou třetího světa apod. (s přihlédnutím k věku). Před samotnou realizací budou dětem poskytnuty ukázky a názorně předvedena možnost práce s materiálem.

Vyústěním projektu bude výstava realizovaných dětských prací s prezentací práce. Tato konečná fáze projektu, která vede ke zveřejnění výsledků a vyhodnocení práce, je významná nejen pro diváky (návštěvníky sympozia), ale především pro samotné děti. Vše bude fotograficky zdokumentováno.

Výtvarná práce a techniky: environmentální tvorba a instalace v přírodě, performance

Materiál: plastový odpad, především polyethylen, igelitové, nejlépe barevné tašky (prosíme rodiče, aby dětem tyto tašky k následnému uměleckému zpracování pomohli shromáždit). Pomůcky pro výtvarnou činnost (nůžky, lepicí páska apod.) budou k dispozici

Kapacita této dílny je max. 10-12 dětí, prosíme rodiče, aby pro děti rezervovali místo na tel: 602 315 215. Dílna pro děti bude zakončena vernisáží v sobotu 1. 8. 2015 odpoledne v 17 hod., nejlépe za účasti rodičů a známých. Dílna je zdarma.

 

Program pro studenty/absolventy uměleckých škol a veřejnost:

Od 2. 8. do 9. 8. 2015, proběhne samotné symposium Chaos Start 2015, které vyvrcholí 8. 8. v 17 hod. společnou vernisáží účastníků a prof. Kurta Gebauera, jenž vytvoří svá díla také přímo pro prostor Galerie Kabinet Chaos. Rozloučíme se symbolicky Ohňovým rituálem dle indiánů kmene Hopi 8. 8. 2015 ve 20 hod.

Pondělí 3. 8.: příjezd účastníků, ubytování, orientace v terénu 4ha lesa a louky usedlosti Chaos. Orientace po okolní krajně. Seznámení se s historií místa díky sběru historických informací, které nám poskytnul Josef Kopecký z Lezníku, jenž vydal na toto téma zajímavou publikaci. Společné vytvoření labyrintu a povídání o nich s Asol.

Úterý 4. 8.: od 18 hod. presentace tvorby účastníků sympozia pro veřejnost, formou Pecha Kucha night.

Středa 5. 8.: od 18 hod. přednáška PhDr. Davida Vícha archeologa z Regionálního muzea ve Vysokém Mýtu. Anotace: Jeden ze způsobů využívání krajiny od počátků lidstva jsou komunikace. Dané problematice se řada badatelů věnuje od 19. stol. a značné popularitě se téma těší i v posledních letech. Většinou se kromě písemných pramenů včetně kartografických a subjektivního výběru archeologických nálezů badatelé řídili vlastními představami nemajícími s historickou realitou mnohdy nic společného (tzv. predispozice stezek). V posledních letech umožňuje posun v poznávání průběhu historických komunikací několik technických novinek. Jednak jde o letecké laserové snímkování (LIDAR), využití GPS a geografických informačních systémů (GIS) a detektory kovů. Lokalita Křenov se nachází mimo tradiční sídelní oblast v nadmořské výšce 500-620 m n.m. v prostoru mezi údolím vymodelovaným řekou Svitavou a údolím Malé Hané. V terénu se zde dochoval systém úvozů signalizující komunikační význam daného prostoru představujícího spojnici mezi severozápadní Moravou a východními Čechami, otázkou však bylo jeho datování. Až organizovaný archeologický průzkum s využitím detektorů kovů přinesl konkrétní doklady pohybu člověka zde nejpozději od závěru starší doby bronzové až po novověk.

Čtvrtek 6. 8.: MgA. Jana KOKO Kochánková, výtvarná umělkyně, absolventka AVU v Praze atelieru Vladimíra skrepla, učitelka jógy a zakladatelka oděvní značky KOKO fashion. Více info na www.kokoland.org

Dopoledne 10-11:30 hod. velmi jemná a s přírodou sladěná jóga na louce.

Večerní přednáška 20-21 hod., na téma JÓGA, TVOŘIVOST, SRDCE, UNIVERSUM A OBYČEJNÝ ŽIVOT, aneb čerpání z mnohaletých osobních zkušeností, získaných a předaných s láskou. O české krajině, o tajemství vody, o vědomí a o kouzlech, která se kolem nás dějí. Tyto informace se přednášející KOKO dozvěděla na svých pravidelných setkáváních se šamany a především s mistryní Thu-Hien pocházející z Peru.

Následovat bude harmonizační meditace s hudbou a vůní (cca 30 min).

Pátek 7. 8.: 19-21hod. společná přednáška sochařky MgA. Dagmar Šubrtové a historičky umění Radoslavy Schmelzové, které představí některá díla z průvodce „Současná umělecká díla v krajině“. Kniha, jejímž třetím spoluautorem byl geolog Radek Mikuláš, nabízí částečnou odpověď na otázku, jestli dnešní výtvarné umění reflektuje přírodu, a pokud ano, jakým způsobem? Umělci zastoupení v knize rozvíjejí mnoho přístupů; více než klasická malba a socha je zajímá objekt, instalace souznící s krajinou, mnoho z nich dává dokonce přednost pouhé akci, z níž zbude jen fotografie a nehmatatelná stopa v paměti. Současné umění vyžaduje kromě citlivosti a zájmu i jisté myšlenkové úsilí, stejně tak jako znalost kontextu. Poskytuje nejen vizuální potěšení, klade různé otázky, myšlenkové rébusy, zkoumá podstatu lidského vnímání. Rozhodně si v něm člověk nevystačí s pouhou dvojicí hodnocení líbí – nelíbí. Takto jednoduše umění ovšem nepromlouvalo nikdy.

Sobota 8. 8.: 17-18 hod. přednáška prof. Kurta Gebauera o jeho tvorbě a v 18 hod. navazuje jeho vernisáž s názvem Kurturní Chaos a následně vernisáž celého sympozia Chaos Start 2015. Od 20 hod. společný rituál Hopi oheň dle indiánů kmene Hopi.

Neděle 9. 8.: Konec symposia, rozloučení s účastníky.

Celeroční program Galerie Kabinet Chaos včetně umělecko-eko-sociologického symposia Chaos Start 2015 je částečně podpořen granty na kulturu města Poličky a MKČR. Kontakt 602315215, verbrom@gmail.com. Aktuální udaje na FB Galerie Kabinet Střítež, Chaos 68, Artmap a www.planeta-chaos.cz. Pořádá Spolek Planeta Chaos. Změny vyhrazeny. Adresa: Střítež 68, Polička 572 01.