Dům umění Ústí nad Labem a Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem si Vás dovolují pozvat na vernisáž výstavy Csaba Nemes – Pád… ve středu 14. 12. 2016 v 18 hodin v Domě umění Ústí nad Labem Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně. Kurátor: Michal Koleček

V rámci výstavy Pád… proběhne na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (Pasteurova 9, kampus UJEP, aula č. 537, 4. patro) třídenní workshop (od 12. do 14. 12. 2016) maďarského teoretika umění Jánose Szoboszlaie a maďarského výtvarného umělce Csaby Nemes. Více informací naleznete na: www.fud.ujep.cz. 

Maďarský umělec Csaba Nemes (1966) se dlouhodobě věnuje médiu malby, v rámci kterého prozkoumává různorodé zobrazovací kánony a technické i estetické přístupy, ale především se soustředěně zabývá hledáním nových možností komunikace mezi tradičním závěsným obrazem a aktuálním politickým a společenským kontextem.

Csaba Nemes je příslušníkem střední generace maďarských umělců, která v současné době prochází hlubokou deziluzí z aktuálního společenského vývoje. Po vzrušeném a úspěšném prvním desetiletí po rozpadu totalitního systému v celé Střední Evropě se řada maďarských autorů a také kurátorů výrazně prosadila v mezinárodním institucionálním prostředí a zároveň především po roce 2000 začala pozitivně formovat také národní kulturní milieu. Tento vývoj však byl náhle přerušen ekonomickou depresí v roce 2008, která Maďarsko postihla se zvýšeným účinkem, neboť byla doprovázena také krizí bankovního segmentu, především v oblasti úvěrového sektoru a masivní devalvací místní měny – forintu. Jedním z důsledků ekonomického propadu se následně stal nástup nacionalistických tendencí, který se projevil opakovaným volebním vítězstvím strany FIDESZ populistického lídra Viktora Orbána. Pod jeho vedením a prostřednictvím celé řady ústavních změn se maďarský politický systém postupně transformuje do podoby tzv. neliberální demokracie, ve které dochází k centralizaci moci a k oslabování lidských práv a občanských iniciativ. Politické procesy jsou přitom doprovázeny snahou o ovládnutí kulturních institucí, což se projevilo razantním obratem oficiální kulturní politiky a vytlačováním projevů autentického aktuálního umění mimo oficiální instituce do šedé zóny nonprofitních a režimu vzdorujících nezávislých organizací. Jedinou sférou, která s omezenou efektivitou ještě dokáže orbánovském režimu oponovat, je přitom akademické prostředí, i když i tam jsou patrné snahy o jeho permanentní oslabování, fragmentarizaci a ovládnutí.

Širší uvedení do situace současného Maďarska je pro vnímání obrazových a kresebných cyklů prezentovaných v rámci výstavy PÁD… v Domě umění Ústí nad Labem zcela nezbytné. Rozhodující akcent v koncepci výstavy je sice kladen na poslední práce Csaby Nemese – ty jsou ovšem v několika liniích uvozeny pohledy na jeho předcházející realizace. Spojnicí mezi jednotlivými tématy je přitom prolínání intimních exkurzů, jakýchsi subjektivních rekognoskaci autorova bezprostředního, často rodinného okolí a účastných, avšak nanejvýš kritických vizuálních interpretací destruktivních společenských procesů s důrazem soustředěným na jejich projevy ve veřejném prostoru.

Počátek této bolestné sebezpytující cesty je zaznamenán na několika obrazech z rozsáhlého souboru Otcovo jméno: Csaba Nemes, který se tematicky vrací do období autorova dětství stráveného na maďarském venkově v 70. letech minulého století. Výjevy na často rozměrných plátnech téměř faktograficky zaznamenávají život na tehdejším maďarském venkově indoktrinovaný komunistickou ideologií, ale také upřímnou snahou o modernizaci života v těchto odlehlých agrárních oblastech. Csaba Nemes však tyto historické sekvence zároveň integruje do aktuálního diskurzu ekonomické a politické krize na konci prvního desetiletí nového tisíciletí a nalézá v nich spojitosti s tehdejším nástupem velko-maďarského nacionalismu a nynějších procesů nahlodávajících samotné principy demokratické společnosti. V logické návaznosti potom výstavní kolekce pokračuje ukázkou z cyklů, které vznikaly v letech 2012–2014 a odrážely změny ve veřejném prostoru často přímo ovlivněné nástupem Orbánova politického režimu (Večerní demonstrace, 2013). Znepokojivé obrazy protirežimních protestů jsou doplněny kresebnou dokumentací nově vznikajících prostorů a organizací, ve kterých na pomezí legality dochází ke spojování na okraj společnosti vytlačovaných představitelů nezávislé kultury a neziskových organizací (Utopie, bar na ruinách, 2011–2013).

Těžiště výstavní prezentace Csaby Nemese v Domě umění Ústí nad Labem se potom nalézá v sériích vytvořených v posledních dvou letech (2015–2016), které se převážně soustředí na reflexi událostí spojených s přistěhovaleckou krizí. Hysterická reakce podstatné části maďarské společnosti a především Orbánovy vlády na zoufalství uprchlíků uvězněných na území Maďarska naplno odhalila xenofobní a totalitární charakter místního politického režimu. Csaba Némes v nervních a expresivních malířských kompozicích zaznamenává situaci na ulicích Budapešti (například Tvorba fresky, 2015) či na jižních hranicích Maďarska (Boční pohled, 2015–2016), aby upozornil na absurditu a bezvýchodnost státní politiky a násilí páchané na lidských bytostech balancujících na hranici samotného přežití. Tato analýza režimem iniciovaného popření základních etických principů potom vrcholí v sérii kreseb Ve stopách Henryho Moora z roku 2016, které interpretují Moorovy slavné črty z válečného londýnského metra a promítají bloudící skupiny uprchlíků či místních bezdomovců do upadající urbanistické struktury Budapešti devastované hlubokou krizi lokální ekonomie i vlastní identity.  

Klíšská 1101/129a, 40096 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K1, K2)
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27
zastávka Klíše – lázně

Otevřeno: ÚT – SO 10-18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodné programu naleznete na www.duul.ujep.cz, a facebooku.
Kontakty: duul@ujep.cz, +420 475 285 188

Fakulta umění a designu
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně
Pasteurova 9, 40096 Ústí nad Labem

Výstavní program Domu umění je podpořen granty Ministerstva kultury České republiky, Statutárního města Ústí nad Labem, Ústeckého kraje a Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

FB / EVENT