Inštalácia balansuje na hranici možností chápania reality fyzického a virtuálneho priestoru. Apeluje na princípy fungovania spoločnosti, vplyv skresleného vnímania transformácií online prostredí či nutnú naivitu armád vykorisťovaných pracovníkov konzumnej spoločnosti. Zároveň je pozvaním pod povrch vizuálne nasýteného, no kulisami formovaného sveta nebezpečnej každodennosti.

 

Daniela Ponomarevová je študentkou FaVU VUT v Brne. Východzím médiom jej tvorby je kresba, ktorú prirodzeným spôsobom ďalej transformuje v rovinách objektov či inštalácií. Jej diela sú často sprevádzané textom doplňujúcim kritické myslenie, vizualitu i ideologicky vrstevnatú materialitu kresieb-objektov. Spolu so sestrou i samostatne bola súčasťou výstav (napr. Galerie TIC, Umakart, Terén) či festivalu LUSTR. Taktiež je autorkou viacerých publikácií komunikujúcich v médiu kresby i textu, predstavujúcich témy intímneho prežívania sveta, kríženia reality a virtuality, spolu s apelmi na chorobnosť súčasnej doby konzumného fungovania spoločnosti, ktoré sú explicitne prítomné v dimenziách celej jej tvorby.

 

kurátorka: Viktória Pardovičová

plagát: Terézia Pisoňová