Vyhlašujeme Call for Abstracts na druhý ročník mezinárodní konference Dějiny ve veřejném prostoru na téma Vystavování minulosti, která se bude konat 22. – 23. října 2020 v Praze.

 

Ukončení registrace příspěvků: 30. dubna 2020

Výsledek výběru příspěvků: 18. května 2020

Termín konference: 22.– 23. října 2020

 

Historie vždy byla v přímém a úzkém kontaktu se současností. Do přítomnosti se nepřetržitě prolamuje i prosakuje, poskytuje živnou půdu pro budoucí úvahy i dění. Tento vztah je pro řadu odborníků zdánlivě zřejmý, ale v širší společenské debatě je mu věnován prostor jen občas, nejčastěji formou dílčích nebo příležitostných počinů. Zástupci Univerzity Karlovy, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, Historického ústavu Akademie věd a Ústavu pro studium totalitních režimů se proto rozhodli vytvořit vzdělávací platformu, jež by měla v pravidelných intervalech poskytnout příležitost nejen k mezioborové diskuzi, ale také k obecnější výměně názorů a zkušeností, jež se problematiky zpřítomňování dějin ve veřejném prostoru aktuálně dotýkají.

 

V roce 2020 se fórum Dějiny ve veřejném prostoru zaměří na vystavování minulosti. Veřejný prostor chápeme v širším slova smyslu. Kromě tradičních paměťových institucí, jakými jsou škola, archiv nebo muzeum, nás bude zajímat, jak s minulostí pracují trh, zábavní průmysl nebo masová a digitální média. Ve všech těchto prostředích je minulost neustále vystavována, přestavována, rozkládána a vykládána. Přestože často slyšíme povzdechy, že neznáme svou minulost, zdá se, že dějiny neztrácejí ve veřejném prostoru svůj význam, spíše naopak. Vzpomeňme jen na poslední „kauzy”, jakými byly spor o společenskou roli Památníku Lidice, veřejné kontroverze kolem pomníku maršála Koněva nebo diskuze o potřebě budovat nová muzea. Kromě sporů o výklad minulosti se stále častěji setkáváme i s dějinami, jež slouží jako dobře promyšlený marketing nebo obchodní komodita a atrakce.

 

Registrace pro přednášející a posluchače: od 1. června 2020

Konferenční poplatky (přednášející i posluchači):

Vstup 1 den – 200,- Kč

Vstup oba dny – 300,- Kč

Studenti – 50,- Kč / den (nutné na místě předložit platný studentský průkaz nebo potvrzení o studiu)

 

Vybrané příspěvky budou nabídnuty do zvláštního čísla časopisu Dějiny – Teorie – Kritika (v jednání) a pro dvě vybrané studie je vyhrazen prostor v časopise Moderní dějiny. Příspěvkům s popularizačním zaměřením bude nabídnut prostor v časopise Dějiny a současnost (v jednání).

Anonymizované příspěvky bude vybírat Programový výbor.

 

Pořádá ÚSTR ve spolupráci s UK, UJEP a HÚ AV ČR.