Fakulta humanitních studií UK a CSU Praha zvou na přednášky Lenky Vojtíškové a Marie Zetové z cyklu Kiosek, na kterém se podílejí studenti, doktorandi a přednášející z Fakulty humanitních studií a který paralelně doplňuje, komentuje a reaguje na projekty hostujícího kurátora v Galerii Kurzor.

 

Lenka Vojtíšková bude ve své přednášce Prostor před prostorem: Chóra a utopie konfrontovat měřitelný prostor galerie s představou jistého před-prostoru. Pokusí se problematizovat otázky, zda konfigurace uměleckých děl v galerii dává vzniknout jejich významu a nakolik jejich umístění generuje způsoby, jak s nimi nakládat. Obrysy onoho před-prostoru načrtne skrze reflexi pojmu chóry s důrazem na jeho možný utopický rozměr. Funguje tento před-prostor jako aktivní princip, jako mezera mezi věcmi, nebo jako jejich útočiště? V jakém smyslu ho lze myslet před-, jak se chová vůči toku času? A jak prorůstá do míst, ve kterých se pohybujeme?

 

Marie Zetová se ve svém komentáři Sediment, sentiment a vlákno času k výstavě Bone Tone Shelf Self zaměří na to, jakým způsobem vystavené objekty reflektují problém časovosti, a potažmo paměti, která nám časový rozměr naší existence zpřístupňuje. Výchozí otázkou, již si nad vystavenými díly položíme, bude, do jaké míry naše minulost a paměť zakládají naši identitu – a jakými cestami se tak děje. Je paměť subjektu spíše sediment nebo archiv přístupný archeologickému či historickému zkoumání? Nebo je přínosnější ji chápat jako dynamický tvořivý proces, v němž neustále dochází k proplétání různých časových rovin, reálných i fikčních událostí, a ve kterém není na místě činit rozdíl mezi vzpomínkou, představou nebo snem?