– || –

AKUPUNKTÚRA VÝSTAVNÉHO PRIESTORU je metaforou priestoru galérie ako samostatného aktéra, organizmu, a jeho stimulácie. Inštalácia pracuje s priestorom ako s akumulačnou jednotkou v sieti, i so samotnou sieťou tejto jednotky. Vychádza z teórie francúzskeho sociológa X. Ten do actor-network theory, známej zjednodušene ako ANT (teória siete-aktérov), nezahŕňa iba ľudí, ale aj objekty, organizácie a koncepty. Nazýva ich aktors. Základom ANT je predstava heterogénnej siete aktérov vo vzájomných materiálnych a semiotických vzťahoch. X sa snaží vysvetliť, ako (nie ani tak prečo) sa aktéri v tejto sieti zišli tak, že konajú ako celok.

– || –

Y okrem príbuzenského vzťahu medzi nekrofíliou a análnou orientáciou, nachádza blízky vzťah medzi biofiliou a genitálnym charakterom a tiež medzi incestuálnou fixáciou a orálnym charakterom. Spojenie týchto troch orientácií záleží na hĺbke regresie, čím je regresia hlbšia, tým častejšie dochádza k spojeniu týchto orientácií a dochádza k tzv. “Syndrómu rozpadu”. Oproti tomu u osoby, ktorá dosiahla optima dospelosti, sa snaží o spojenie troch vzájomne protikladných orientácií. Nekrofílie a biofílie, narcizmu a lásky, ďalej nezávislosti a slobody. Syndróm takéhoto spojenia Y nazýva “syndrómom rastu”.

– || –

Ak Z hovorí o logickom závere, skoro každý činiteľ môže byť považovaný len za sumu iných, menších činiteľov. Automobil je príkladom komplexného systému. Obsahuje mnoho elektronických a mechanických komponentov, ktoré vodič nevidí a tak považuje auto za jediný objekt. Tento efekt je známy ako punktualizácia (presnosť) a je podobný myšlienke abstrakcie v programovaní, ktorá sa zameria na objekt. Keď sa actor-network zrúti, efekt punktualizácie (presnosti) sa väčšinou preruší tiež. Na príklade automobilu by nefungujúcí motor spôsobil to, že by vodič začal vnímať auto ako zhluk súčiastok, namiesto toho, aby v automobile videl dopravný prostriedok.

– || –

Akupunktúra výstavného priestoru je iniciatíva intermediánej skupiny INSTITUT INSTITUT. Komplexný systém procesu inštalácie je vo svojom priebehu zaznamenaný a vyústi v celovečerný dokument.