Zatím nejrozsáhlejší výstavní projekt Jakuba Chomy (*1995) je komponován z autorových předešlých projektů, které pro prostor Galerie Smečky transformuje skrze svou typickou práci v médiu asambláže. Přestože lze v prvotním momentu nahlížet na tuto výstavu jako retrospektivní, při bližším zkoumání se ukazuje, že vizuální poetika, skrze níž Choma ohledává třecí plochy celospolečenských témat, je živou, téměř sochařskou prací s médiem na hranici instalace v rámci konkrétního prostředí.

 

Promyšlený systém, který charakterizují precizní postupy a důmyslné zpracování materiálů, je postaven na přepracování informací z umělcova bezprostředního okolí – můžeme o něm uvažovat jako o fragmentarizovaném celku využívajícím ohebný princip struktury daného média. Choma sám o této asambláži mluví jako o asambláži resilientní, která není definitivně ukončena, naopak je propojená pouze dočasně. To v jeho pojetí reflektuje i nazírání na samotné lidské tělo, jehož žitá zkušenost je formována podmínkami pocházejícími z různých oblastí vlivu: biomedicínských, sociálních, geopolitických či (post)digitálních.
 
Posun v konceptualizaci těla ovlivněný rostoucími výdobytky biověd vizualizuje i ty nejmenší části (často až na molekulární úrovni) jako zdánlivě odpojené od těla coby celku. V rámci propojení technologie a biologie a komodifikace lidské vitality můžeme proto spekulovat o vzniku nových, tzv. somatických asambláží. Ty využívají systém totality těla, ale aplikují jej na své části, čímž dochází k vytváření nových celků.

 

Výstava We Are Smelly, Atomised, Chemical, Vanilla tak předestírá alternativní typ perspektivy k tomu, jakým způsobem je možné nahlédnout dovnitř „tělesného stroje“, choreograficky uspořádaného pohybu elektrických proudů, jenž neustále pulzuje a podmiňuje každé jedno rozhodnutí a každou jednu myšlenku. Jedná se o neuronální fantazie toho, jak chápat vazbu mezi lidským a (ne)organickým; skenující portrét, co je to pohybovat se v současné době mezi technologií a virtualitou, materialitou a fyzičnem – být „smelly, atomised, chemical, vanilla”.
 
kurátorka: Eva Slabá