Pojem „prázdno“ je fascinující už jen tím, za kolika různých a často neslučitelných okolností ho užíváme. Jan Nálevka někdy vyprazdňuje významový prostor, jako například když nakreslí prázdné řádky přes listy knihy o moderním umění a symbolicky jeho výklad připraví k budoucímu přepsání. Jindy „k ničemu“ nepřidá vlastní prací nic navíc, jako když na čisté listy papíru nakreslí čtvercové sítě, které chápeme pouze jako další z možných podob plochy bez záznamu. Rovněž v chybění můžeme spatřovat prázdno, jako například když Nálevka obrátí pozornost k nenaplněným modernistickým utopiím. Pokud kreativní čin považujeme za svébytný projev lidského individua, pak nám bude chybět v mechanickém naplňování nadosobních pravidel. Za prázdnou označujeme také dřinu, jež je opakem „naplňující“ práce. A za prázdnou konečně můžeme považovat také geometrii, jež nemá autorský rukopis a ani o ničem nevypráví. 
Jan Nálevka se vyslovuje k různým aspektům lidského života v současném světě. Jeho umělecké projekty jsou vlastně velmi vrstevnaté, s mnoha významovými a kontextuálními množinami o mnoha vzájemných průnicích. Je ale dbáno na to, aby aspoň některé z těchto průniků byly nějak prázdné.