Jazyk

6. 10. 2016 – 16. 2. 2017

Alžběta Bačíková, Peter Demek, Federico Díaz, Tomáš Hlavina, Jiří Hölzel a Zdeněk Svejkovský, Julius Reichel, Jan Šerých, Lenka Vítková, Vladimír 518, Aleksandrina Yordanova

Koncepce tematického mezioborového projektu, který zahrnuje výstavu současného umění a doprovodný program, je připravená ve spolupráci Veřejného sálu Hraničář a Německého muzea hygieny v Drážďanech. Spolupráce mezi institucemi probíhá v otevřeném dialogu a propojením tematických výstav a doprovodných programů, přičemž smyslem není kopírovat aktuální drážďanskou výstavu, ale přinést nový pohled a konfrontaci výstav současného umění. Pěti měsíční projekt zkoumá a odhaluje hranice aktuální mezilidské komunikace, podílející se na formování každodenních lidských vztahů, jež postupně utvářejí sociální kontext společnosti. Mezioborový diskurz, jenž se promítne především v doprovodných programech, nabízí divákům úzce profilovaný pohled na samotné téma jazyka.

V rámci výstavy Jazyk, prezentované v Galerii Hraničář, chceme zdůraznit složitost jazyka, jeho tvůrčí sílů a symboliku. Znaky a symboly fungují jako spouštěcí mechanismy různých asociací z naší reality. Tato víceznačnost komentuje současné kulturní kódování a odhaluje do značné míry jeho bezobsažnost a nesrozumitelnost. Proto výstava přistupuje k jazyku jako k enigmě, jako k záhadné a velmi komplexní soustavě znaků, která je jednotlivými umělci používaná. Jazyk je systémem k vytváření nástrojů, pokusů, souvislostí, či hříček. Představujeme si jazyk hieroglyfů bez nápomocné Rosettské desky. Představujeme si mluvící zvířata a jejich promluvy. Představujeme si dehumanizovaný jazyk. Pokoušíme si představit nepředstavitelné, neboť jsme zakletí do hranic vlastního jazyka a naučených jazykových her. Jazyk chápeme v přeneseném slova smyslu, kdy celek světa, zprostředkovaný či vynalezený jazykem, přenášíme jen na velmi dílčí výsek světa umění – na hru individuálních estetických forem.

Umělkyně Lenka Vítková vytváří prizmata, jakési značky osvobozené od přímého účelu, odtržené od označovaného. Tyto značky v sobě propojují direktivní, snad příznakovou autoritu a její absenci. Peter Demek vytváří objekty, které v podobě nástrojů slouží situaci, jejíž smysl je poněkud nejasný. Snad jsou rituální, čímž se dobře vztahují k umění kultickému a magickému. Odhalují proměnu. Dílo Jana Šerých v sobě obsahuje jakousi mezeru, která je stejně široká jako mezera mezi Knihou nesmyslů Edwarda Leara a jeho kresbami papoušků. Julius Reichel vlastnoručně buduje svérázně vyrobené policové systémy a šuplíky pro jednotlivé kategorie. Je vždy hotov se zabydlet v daném prostředí, vztyčit regály do výšky, rozestřít rámy své imaginace. Federico Díaz vložil šém do otvoru mechanické ruky. Oblékl ji. Ruka hněte hlínu. Ruka plní zadané úkoly. Ruka poslušně hraje hru. Hlas Vladimíra 518 nás provází cestou tunelem. Jedeme hluboko pod krajinou a kdejaký nenápaditý sofista (nebo jeho materialistická varianta – kvantový fyzik) by mohl během jízdy zpochybnit existenci lidského světa. Jiří Hölzel a Zdeněk Svejkovský se vypravili do prostředí opuštěné online hry. Do světa, který dává smysl pouze s přítomností ostatních hráčů. Prázdný a částečně zborcený svět představuje nesmyslný pozůstatek po našich starých vývojových stádiích.

Výstavu v jejím půlročním průběhu budou oživovat umělecké intervence, doprovodný program skládající se z veřejných diskusí s moderátorem, galerijních animací pro děti, workshopů, vybraných filmových projekcí, koncertů, divadla a dalších experimentálních projektů.

Autor koncepce projektu / Richard Loskot
Kurátorský tým / Marek Meduna, Martina Johnová
Doprovodný program / Jana Baierová, Karel Karika, Pavlína Loskotová, Miloš Makovský, Jindra Moravcová, Jiří Němeček, Petr Kuneš, Ivana Zochová a kolektiv Hraničář
Grafika / Aleks Hue
Fotograf / Tomáš Lumpe

Galerie Hraničář
Prokopa Diviše 7, Ústí nad Labem

otevírací doba:
po – pá : 15:00 – 19:30
so : zavřeno, ne : 13:00 – 18:00
vstup volný

www.hranicar-usti.cz
galerie@hranicar-usti.cz

Akci podporují:
Deutsche Hygiene-Museum, Ministerstvo kultury České republiky, Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem