Výběr prací Jiřího Kobra pro Výklady AXA je zaměřen na grafickou techniku dřevořezu. Se dřevem jako samozřejmým sochařským materiálem autor pracuje kontinuálně od devadesátých let. Specifický výstavní prostor, součást funkcionalistické stavby využívané především jako hotel a plavecký bazén, není ale pro charakteristické náměty a témata prací Jiřího Kobra vůbec samozřejmý.

 

Vzhledem k původním idejím spojeným s funkcionalistickou architekturou působí až paradoxně, neboť výjevy dřevořezů na plátně a papíru se většinou přímo vztahují k symbolice křesťanských příběhů, pouze některé z nich odkazují k civilnosti běžné každodennosti nebo přírodní krajině. Jiří Kobr nachází právě v křesťanství prostor možností invenčního myšlení v paradoxech. Grafické tisky charakterizuje jednoduchá obrysovost, živá barevnost, prostorová neohraničenost. Obdobné rysy nacházíme i u autorových soch. „Expresívní tvarosloví pro mě představuje i jistou bezprostřednost, přímočarost dětské kresby, nebo lidového umění. Působí na mě i jako znak, znamení, má schopnost poutat a přidržet pozornost. Vnímám v něm i určitou poetičnost spolu s vtipem, humorem.“ (JK, 2019)

 

Právě Kobrova schopnost zviditelňovat symboličnost biblických příběhů v prostoru dnešního bytí je podnětem zrealizovat takovou výstavu v samotném centru velkoměstského životního rytmu. Použitá forma působí podpůrně, neboť figurální výjevy jakoby vydělené z proudu původního děje vstupují do našeho světa skrze zpřítomnění srozumitelných emocionálních stavů. Funkcionalismus se pokoušel původní celistvost lidské existence reflektovat analyticky, dřevořezové výjevy tak znovu připomínají syntetickou rovinu základních lidských témat, vědomí vzájemnosti člověka, přírody a přesahující posvátnosti.