Galerie Laboratorio ve spolupra´ci s galerii´ m.odla porˇa´da´ pop-up vy´stavu „Kolaboratorio Vol.2“.

Ve dnech 26. azˇ 29. dubna 2012 budou mimorˇa´dneˇ zprˇi´stupneˇny dveˇ podlazˇi´ sutere´nu by´valy´ch Elektricky´ch podniku° na Bubenske´ 1, ktere´ od 30.let 20.stoleti´ slouzˇily jako meˇstske´ la´zneˇ. Unika´tni´ funkcionalisticke´ prostory, kde zameˇstnanci Elektricky´ch podniku° relaxovali v rasˇelinovy´ch koupeli´ch, podstupovali vodole´cˇbu a jine´ za´baly, jsou dnes v zubozˇene´m stavu a verˇejnosti zcela neprˇi´stupne´. Toto mi´sto s nezameˇnitelnou atmosfe´rou bude na cˇtyrˇi dny promeˇneˇno v zˇivou galerii o u´ctyhodny´ch 850 m2. Trˇici´tka umeˇlcu° prˇipravila specia´lneˇ pro tento projekt site specific instalace, kde inspiraci´ jim byl konkre´tni´ prostor. Diva´k, vybaveny´ mapou la´zni´ a baterkou, bude aktivneˇ zapojen a jednotliva´ umeˇlecka´ di´la si najde sa´m.

V den vernisa´zˇe 26.4. se budou konat dveˇ komentovane´ prohli´dky /v 19:00 a 20:30/, ktere´ povedou rozhlasovy´ modera´tor porˇadu° pro osameˇle´, opusˇteˇne´ a neu´speˇsˇne´ Pavel Pla´teni´k a so´lista prˇi´bramske´ho Divadla v Prˇi´brami pan herec Karel Krautgartner /alter ega Ondrˇeje Cihla´rˇe a Petra Prokopa z divadla VOSTO5/