Jan Bružeňák se narodil v roce 1947, po několika technických profesích absolvoval studia na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, kde pak působil jako odborný asistent, později docent. Věnoval se úspěšně i pantomimě, ale jeho umělecké aktivity jsou celoživotně spojeny především s výtvarnou činností – s kresbou, malbou, ilustrací, volnou grafikou a keramikou.

 

Motivy a vlastní motivace Bružeňákových kreseb jsou různorodé – prolínají se v nich osobní zážitky a zkušenosti, skutečné i fiktivní příběhy, literární podněty, představy a sny. Tyto inspirace autor převádí do světa fantazie, kresbou reaguje na možnou pointu vyprávění, náznakem se dotýká jejího děje, aniž by jej popisoval. Citlivě a s velkou invencí kresbou vyjadřuje svoje vnímání současných i nadčasových jevů, které jej oslovují, o nichž přemýšlí v širších souvislostech. 

 

Současná výstava v Otevřené zahradě představuje výběr z rozsáhlého konvolutu kreseb tužkou z posledního období – Jan Bružeňák v nich reflektuje témata, související s jeho dlouholetými osobními zájmy i novými poznatky z oblasti vědy, která je pro něj nevyčerpatelným zdrojem informací i inspirací. Fascinuje jej vesmír, nekonečno, procesy a teorie vědecky podložené, matematika, i doposud ne zcela prozkoumané jevy, související s naší existencí a poznáním. Tato tématika je aktuálním předmětem současného vědeckého bádání, jehož kořeny ovšem sahají hluboko do minulosti. Atraktor – zdroj energie rezonuje s jinými objekty a vjemy; často je výchozím impulzem hudba, která tvorbu Jana Bružeňáka provází. Kresby reagují na styl hudby, rytmus, způsob hry, vznikají i fiktivní podoby hudebníků. Jejich tvarosloví se někdy blíží písemným znakům, které mají více významů – jsou prostředkem lineárního vyjádření rytmu i sdělením. Symbolika kresebných motivů souvisí se současností i minulostí, s náměty, spojenými s historií lidského rodu.