Michaela Thelenová (narozená 1969) patří mezi významné představitele silné skupiny výtvarných umělců, kteří vstoupili do českého a postupně také do mezinárodního kontextu okolo poloviny devadesátých let 20. století. Tato první porevoluční generace vnesla do našeho prostředí řadu nových témat souvisejících jak s tehdy aktuálním postmoderním diskursem, tak také s projevy společenské a politické transformace. Zároveň se její příslušníci orientovali směrem k využívání inovativních vyjadřovacích prostředků, mezi kterými lze především zmínit fotografii a další technická, statická či dynamická média, ale rovněž různé alternativní instalační postupy.

Jedním z důležitých příznaků, které spoluurčovaly atmosféru tohoto generačního vystoupení, potom byl proces decentralizace umělecké scény, který se projevoval například postupným etablováním silných regionálních kulturních center. Pozice Michaely Thelenové přitom byla a stále je pevně ukotvena v milieu tzv. ústeckého neokonceptuálního okruhu, který společně s ní utvářeli například Jiří Černický, Daniel Hanzlík, Zdena Kolečková, Pavel Kopřiva nebo Pavel Mrkus. Přes tuto zjevnou „regionální“ příslušnost se však autorka opakovaně prosazovala na klíčových programových vystoupeních, což mimo jiné dokládá její účast na výstavách Bienále mladého umění ZVON (1996 a znovu 2002), Snížený rozpočet (1998), Girls, Girls, Girls (1999), Finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého (2003), Česká fotografie 20. století (2005), Formáty transformace 89–09 (2009), Začátek století. České umění prvního desetiletí 21. století (2012), Ze středu ven – Umění regionů 1985–2010 (2014) atd.

Výstava Michaely Thelenové v Domě pánů z Kunštátu je koncipována jako selektivní retrospektiva s přesahem směrem k několika zcela aktuálním projektům. Určujícím leitmotivem výstavy je autorčin dlouhodobý a soustředěný zájem o tvůrčí interaktivitu s nejbližším okolím, se světem, ve kterém žije. Ten je na jedné straně modelován syrovou  postindustriální atmosférou severočeského příhraničí a na straně druhé hlubokými citovými vazbami vycházejícími z vlastního rodinného zázemí. Trpělivé hledání průsečíků – zabydlování se – v takto na první pohled odlišných, a snad dokonce protikladných prostředích je potom referenčním polem, ze kterého vyrůstá specifická a neopakovatelná atmosféra jednotlivých realizací Michaely Thelenové.

Ten je na jedné straně modelován syrovou  postindustriální atmosférou severočeského příhraničí a na straně druhé hlubokými citovými vazbami vycházejícími z vlastního rodinného zázemí. Trpělivé hledání průsečíků – zabydlování se – v takto na první pohled odlišných, a snad dokonce protikladných prostředích je potom referenčním polem, ze kterého vyrůstá specifická a neopakovatelná atmosféra jednotlivých realizací Michaely Thelenové.

V přísném výběru se na výstavě objevují některé ze starších fotografických cyklů reflektujících problematiku mateřství, výchovy a mezigeneračních vztahů (Šatičky, 1996; U fotografa, 1999), ohledávajících specifický prostor autorčina bydliště – vykořeněnou suburbánní krajinu bývalých Sudet nezadržitelně intoxikovanou neosobními globalizačními procesy (O nevinnosti, 2001–2002; HOAX, 2002; O svobodě, 2005–2006) a odkazujících k proměnám tradičně chápaného rodinného prostředí především ve vztahu k aktuálním genderovým tématům (Úvahy manželky, 2008; Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno…, 2010).

Instalační koncept výstavy je rovněž protkán nejnovějšími díly Michaely Thelenové, ke kterým patří dvojice minimalistických videosnímků (Předlické Bel Canto, 2012; Bílý šum pro Krásný Les, 2014) a monumentální fotografický cyklus Na konci světa (2014). V těchto pracích autorka dochází k působivé syntéze dlouhodobých východisek svého tvůrčího uvažování – ve strohé, a přesto podmanivé formě předkládá divákům symbolické obrazy, které jsou vyvázány z tradičních vztahů sociálního a kulturního přisvojování. Nelze je pouze číst, nelze se z nich poučit. Je nezbytné s nimi trpělivě být a v jejich sdílení zakusit jedinečnost vlastní existence.

Michal Koleček, kurátor výstavy