Záměrem publikace Rafani je přiblížit čtenáři způsob myšlení, obsahové zaměření a formální postupy této umělecké skupiny.

Výběr prezentovaných projektů je zaměřen na témata, která jsou v tvorbě skupiny zkoumány z různých úhlů, opakují se a prolínají. Od důrazu na specifika skupinové identity, přes reflexi občanských postojů jednotlivců, ohledávání intenzity a charakteru role státu a moci institucí, po téma sociálních nebo etnických odlišností. Poslední uvedený projekt byl představen v rámci výstavy finalistů Ceny Jindřicha Chalupeckého 2006 v Brně, kde Rafani poprvé uplatnili jednu ze svých strategií a nepoužili text, který byl do té doby autonomní součástí jejich uměleckých výstupů. Tato monografická publikace tak zahrnuje celou jednu etapu v tvorbě skupiny a zároveň otevírá novou.

Veškeré obrazové a textové materiály v knize jsou dílem Rafanů, vyjma rozhovoru a otištěných faksmilií. Rozhovor byl veden editory této publikace odděleně s jednotlivými členy skupiny, faksmilie byly přetištěny z periodik nejrůznějšího charakteru. Obsah rozhovoru i faksmilí Rafani dodatečně upravili, respektive redukovali. Úvodní autorské texty a prohlášení k projektům jsou otištěny beze změn, technické popisy instalací a akcí byly redakčně kráceny. Poslední slovo v použití předvybraných obrazových materiálů měli autoři grafické koncepce a úpravy publikace.

Publikaci uzavírá seznam uskutečněných i plánovaných akcí a výstav, kurátorských projektů v galerii CO14, přednášek organizovaných Rafany na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a životopisné údaje všech členů, kteří prošli skupinou ve zpracovávaném období.

Martina Faltýnová a David Korecký

Umělecká skupina Rafani byla založena na podzim roku 2000 s deklarovaným utopickým cílem „dosáhnout budoucnosti s vyšší kvalitou lidství“. K jeho naplnění si členové skupiny předem vymezili hranice a stanovili pravidla, na jejichž základě vytvořili charakteristický kolektivní umělecký projev zdůrazněný logem, uniformami a deklamací manifestačních textů. Záměrná formalizace uměleckého projevu znesnadňuje čitelnost výstupů skupiny a diváci i kritici tak často docházejí k protichůdným výkladům. Rafani spojují obecná témata národnosti, ideologie, politiky, komunikace, společenských stereotypů, sociálního postavení atd. s vizuálně přitažlivou podívanou. Nenabízejí řešení sporných otázek a skrytých traumat, ale pomocí příběhů, mystifikace, hry a významových posunů se nás snaží znejistit, přimět k reakci.
Rafani bývají označováni za kontroverzní, agresivní nebo prvoplánově exhibující umělce, ale také za ty, kteří „obnažují nejcitlivější témata české současnosti i historie“.

Rafani, ed. Martina Faltýnová
Vydavatel: Fra, Šafaříkova 15, 120 00 Praha 2, www.fra.cz

Editoři: Martina Faltýnová, David Korecký, Michal Rydval
Fotografie, texty a dokumenty: Rafani
Překlad: Dan Morgan
Grafický design: Petr Bosák, Robert Jansa, Tereza Hejmová 2012 Designers
Tisk: T. A. Print, Prague

česko-anglické vydání
brož. vazba, 23,5×26,5 cm, 220 stran
cena 399

Kniha vychází s podporou Ministerstva Kultury ČR.

© Fra, 2007/20012
ISBN 978 – 80 – 86603 – 52 – 0