Tomáš Prokop si pro svou místně specifickou instalaci vybral téma vytlačené na okraj společnosti. Je jím přirozená smrt jako součást života. Zpravidla se stává předmětem veřejného zájmu v okamžiku, když zemře některá z význačných osobností. V České republice tak naposledy ve společnosti rezonoval odchod prvního polistopadového prezidenta, Václava Havla. Na titulních stranách novin se objevovaly články o autentické výpovědi sestry Boromejky popisující jeho posledních 12 hodin: "Zemřel v kruhu nejbližších a na oblíbeném místě." Ideální situace, tolik vzdálená od smrti jako průmyslového prefabrikátu často vyčkávajícího za tlustými stěnami nemocnic.

K tématu smrti, která je i přes veškerou truchlivost a posvátnou hrůzu z neznámého, přirozeným a nezvratným momentem, míří i tato výstava. Ve svém scénáři má zakódovanou rekapitulaci období života autora, kdy se vyrovnával se smrtí blízkého člověka. Vnímal ji jako přirozený předěl a transformaci.

Ovšem k motivu loučení a definitivního odchodu přistoupil analyticky. Svědčí o tom geometrická zkratka a snaha o abstrakci, se kterou autor dlouhodobě pracuje. Objekty rakve, katafalku, urny, rituály posledního pomazání, vzpomínání a loučení se mění v méně konkrétní formy objektového reliktu "Konečná fáze" a dvou geometrických obrazů "Poslední pohled" a "Loučení". Jemnou symboliku těchto děl lze určit na základě jejich lokace v prostoru galerie a prostřednictvím minimalistických vztahů, které panují v jejich vnitřní struktuře.

V celku výstavy hrají také důležitou roli architektonické zásahy do prostoru galerie. Zcela proměňují způsob, kterým divák do místnosti vstoupí a kam primárně míří jeho pohled. Ocitne se v pomyslné pohřební síni, přičemž její centrální část – místo žehu – bude situována tam, kde se běžně nachází východ z galerie. Odchod klasickou cestou tak bude možný jen symbolicky „na onen svět“

Důležitou performativní součástí výstavy je i skutečnost, že bude sice otevřena již od 7. května, ale oficiálního zahájení se dočká v den svého konce: v 19:00, 16. května 2015.