Statutární město Brno oznamuje zahájení architektonicko-výtvarné otevřené jednofázové projektové soutěže o návrh „Vodní prvek na Dominikánském náměstí v Brně“.

 

Záměrem poslední úpravy Dominikánského náměstí v roce 2018 byla změna jeho využití z původního parkoviště na důstojný shromažďovací a společenský prostor, který by svým pojetím a výrazem odpovídal významu prostranství před sídlem samosprávy. Důvodem rekonstrukce byl rovněž nevyhovující stav inženýrských sítí, které byly přeloženy do vybudovaného kolektoru. Návrh architektonického řešení náměstí vychází ze studie Ateliéru Tecl, která byla zpracována na základě zadání Kanceláře architekta města Brna. Dodavatelem byla firma Skanska a. s. Na provedené úpravy by mělo navazovat vybudování vodního prvku, který by přispěl k dotvoření charakteru místa, chlazení okolí, vzduchu, povrchu náměstí v letních měsících, ale i k interakci s návštěvníky náměstí. Soutěž na fontánu pro Dominikánské náměstí se uskutečnila v roce 2008 a v roce 2020 s tím, že poslední soutěž počítala se dvěma prvky, a to v hlavní části náměstí a před kostelem sv. Michala. V obou případech Rada města Brna neschválila výběr žádného ze soutěžních děl k realizaci. Na základě zkušeností z předchozích soutěží rozhodla Rada města Brna na své R8/082. schůzi konané dne 29. 4. 2020 o vyhlášení nové soutěže s tím, že se bude jednat pouze o jeden vodní prvek, a to v centrální části Dominikánského náměstí mezi čtyřmi platany. 

 

Umělecká díla pro veřejný prostor vznikají v Brně na základě výtvarných soutěží, které probíhají ve spolupráci s Českou komorou architektů. O výsledcích vždy rozhoduje porota složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace.

 

Jak probíhá soutěž?

První fáze celého procesu spočívá v odsouhlasení záměru realizace díla (připomenutí významné osobnosti, události apod.) a vhodné lokality pro jeho situování. Iniciace obvykle přichází od odborné či laické veřejnosti, instituce nebo politické reprezentace.

 

Následně jsou zpracovány soutěžní podmínky, které musí být projednány na ustavujícím zasedání poroty, odsouhlaseny Českou komorou architektů, schváleny Radou města Brna a zveřejněny dle zákona v Elektronickém nástroji pro správu veřejných zakázek (eZAK) a na úřední desce města Brna.

 

Po uplynutí termínu pro podávání soutěžních návrhů se uskuteční zasedání poroty. Porota, složená z nezávislých odborníků a zástupců politické reprezentace, posoudí a vyhodnotí podané návrhy, které splnily soutěžní podmínky, a stanoví jejich pořadí. Výsledek je poté předložen ke schválení Radě města Brna. Statutární město Brno jako zadavatel si vyhrazuje právo žádný návrh nevyužít pro realizaci.

 

Návrhy všech zúčastněných autorů jsou následně představeny veřejnosti prostřednictvím výstavy. Po uplynutí doby, kterou má autor na realizaci, proběhne slavnostní odhalení a předání výtvarného díla veřejnosti.

 

Více informací o soutěži.  

Soutěžní podmínky ke stažení.  

 

Termín pro podání soutěžních návrhů: do 30. 6. 2021 do 12 hod.

 

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí celkem max. 8 000 000,- Kč bez DPH.