prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc.
V roce 1983 ukončila studium Dějin a teorie výtvarného umění na Filozofické fakultě UK v Praze, tamtéž získala titul PhDr. (Figurálně zdobené rámy českých gotických obrazů). V roce 1995 obdržela titul CSc. (Vztah českých milostných madon k ikonám, Ústavu dějin umění AV ČR). V roce 2001 se habilitovala na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2005 byla jmenována tamtéž profesorkou. Po skončení studií pracovala jako kurátorka ve Sbírce starého umění Národní galerie v Praze. V letech 1991–1996 pracovala na Ústavu dějin umění a od roku 1998 začala také pracovat na vysokých školách. V letech 1998–2005 působila na PedF UK v Praze (katedra dějepisu), v letech 1998–2010 také na Filozofické fakultě MU v Brně, kde byla profesorkou v Semináři dějin umění. Od podzimu 2010 přešla na Katedru teorie a dějin umění Akademie Výtvarných Umění v Praze. Od počátku téhož roku rovněž působí na částečný úvazek v Collegium Europaeum – společné pracovní skupině Filosofické fakulty Karlovy univerzity a Filosofického ústavu AV ČR, kde vede mezioborový doktorandský seminář z dějin evropského myšlení druhé poloviny 20. století. V období 2007/08 absolvovala stáž na Wissenschaftskolleg Berlin (Institute for Advanced Study). V současné době přednáší na katedře dějin umění a estetiky na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze.

Specializuje se na umění a kulturu středověku, zabývá se rovněž metodologií dějin umění. Je řešitelkou grantů a autorkou řady odborných prací (publikovaných v periodikách či jako monografie). V roce 2001 obdržela medaili rektora Masarykovy univerzity za nejlepší publikace roku 2001.

Působila či působí v řadě odborných grémií (např. Rada Moravské galerie, nákupní komise Sbírky starého umění Národní galerie v Praze, Uměleckohistorická společnost, Oborová rada GA ČR, Rada programu výzkumu a vývoje pro výtvarné umění MK ČR, Rada grantového programu Brána muzea otevřená Open Society Fund, Vědecká rada Collegium Bohemicum, Pracovní skupina Akreditační komise Ministerstva školstva SR). Byla nebo je členkou redakčních rad časopisů Castrum Pragense, Bulletin Moravské galerie, Opuscula Historiae Artium, Colloquia Medievalia Pragensia. Je členkou Centra medievistických studií při FLÚ AV ČR. Pravidelně publikuje. Své úvahy o společnosti, umění a politice také prezentuje v internetovém portálu Artalk.
http://www.artalk.cz/tag/milena-bartlova/