Tvorba Andrey Uváčikovej a Kláry Kusej sa prelína v mnohých bodoch. Z toho vzišiel tiež prvotný impulz pre spoluprácu, autorky sa nikdy osobne nestretli, svoje diela poznajú len zo sociálnych sietí. To sa rozhodli využiť pri vytváraní vlastnej, experimentálnej metódy spolupráce. Základnou motiváciou ich kooperácie je akýsi pocit súnaležitosti, obsahovej a vizuálnej blízkosti v tvorbe. Volia preto kľúčové slová, okruhy, okolo ktorých sa momentálne vo svojej tvorbe pohybujú. Tie následne vkladajú do myšlienkových máp. Obe autorky pracujú automaticky, podvedome, pričom vizuály často odrážajú vnútorné pochody ich myslí. Vytvárajú istú filozofiu sveta naokolo, či už spisovaním pojmov alebo zakresľovaním symbolov. Tie im lepšie pomáhajú uchopiť ich existenciu i tvorbu.

 

Umelkyne kladú dôraz na úlohu diváka a proces kódovania a dekódovania obrazu. Tieto znaky vieme nájsť aj v ich novom spoločnom projekte, ktorý zastrešuje niekoľko kľúčových pojmov: automatizmus, manipulácia, impresia, stratégia a kooperácia. Cieľom ich spolupráce je poukázanie na stred. Stred obrazu, vesmíru, mozgu, hmoty ako takej. Preto sa odkláňajú od antropocentrického myslenia, zdôrazňujú multiplicitu, hľadajú harmóniu. Symbolické Stred je inde poukazuje na polemiku s antropocentrickým svetonázorom, čo úzko súvisí s filozofiou Marka Fishera. Autor využíva termín magický voluntarizmus na popis situácie, kedy je človek neúspešný či neschopný dostáť tempu spoločnosti nastavenej na nekonečný ekonomický rast. Odpoveďou spoločnosti je, že sa dostatočne nesnažil.