Výstava Biancy Hisse a Laury Cemin What led us here zkoumá strukturu veřejných prostranství, jejich neviditelné mechanismy, toky a proudy, které usměrňují naše těla a jejich pohyb v prostoru. Projekt je založen na výzkumu veřejných znaků, jejich jazyka a sémantiky ovlivňující naše chování a trajektorie, kterými se vydáváme.

  

Tyto znaky jsou tak normalizovány, že je už ve veřejném prostoru ani nevnímáme, nevěnujeme jim pozornost a taky nezpochybňujeme, jakým způsobem zasahují, ovlivňují, vytvářejí nebo narušují sociální situace, kterých jsme součástí v každodenním životě. Tento projekt zkoumá vrstvy významů, které vznikají v interakcích mezi těly a prostorem, přičemž používá jazyk jako nástroj, který nás může vést vlákny sociálního prostředí. Zkoumání těchto vztahů vytváří naraci o pohybu a migraci, příběh o moci, inkluzi a vyloučení. Výstava je poetickou reflexí našich prostorů a toho, jak v nich žijeme a co nás do nich přivedlo a zároveň využívá zvláštnost, absurditu a humor jako způsob zpochybňování světa kolem nás a našeho místa v něm.

  

Bianca Hisse a Laura Cemin působí na pomezí výtvarného umění, performance, tance a choreografie. Zajímá je vztah mezi jazykem a pohybem a jejich prostřednictvím zkoumají produkci významů, sociální vzorce v různých sociálních prostředích a také lidské vztahy ke svému prostředí a k sobě navzájem. Projekt What led us here je jejich první spoluprací. Bianca Hisse sídlí v norském Oslu a Laura Cemin ve finských Helsinkách.

  

kurátorka: Viktória Beličáková