D’epog je platforma pro současné performativní umění. Skupina tvůrců působí od roku 2010 na domácí scéně v městě Brně. V rámci dlouhodobé aktivity se věnuje tvorbě pravidelných inscenací, jednorázovým performancím, hraničním uměleckým projektům a vzdělávací činnosti v podobě praktických workshopů a specializovaných dílen. D’epog tvoří kolektiv autorů Lucia Repašská, Matyáš Dlab, Zdeněk Polák, Janet Prokešová, Radim Chyba a Zuzana Smutková.

 

Činnost skupiny má laboratorní charakter, v rámci kterého zkoumá možné prostředky živého umění nad ustálenými druhovými a žánrovými kategoriemi. D’epog programově rozvíjí výzkum teatrality, herecké expresivity a formálních a kompozičních strategií s pozorností k fyzikálním a kontextovým kvalitám prostorů, ve kterých své produkce uvádí. Tvorba výrazně akcentuje roli diváka, míru jeho interpretační svobody a jeho podíl na vytváření sémantické struktury díla. Ke stěžejním východiskům činnosti patří integrace uvažování a prostředků jiných uměleckých oblastí do jazyku performativního umění, trvale udržitelná sebedestrukce jako kontinuální proces popírání vlastního autorského klišé, trvalá redefinice statutu autora a důvodu, relevance a životnosti umělecké komunikace, totální estetická pluralita a odvaha formulovat nový umělecký jazyk, kterým zatím nehovoříme.

 

Repertoár inscenací tvoří pravidelně rekonstruované scénické tvary různých profilů od celosouborových produkcí po monodramatické projekty, zpravidla uváděných v nedivadelních prostorech. Každá jednotlivá inscenace je zpravidla instalována do vlastního prostoru ve spolupráci s výstavními domy a sály, kulturními centry či zcela specifickými prostory. Inscenační tituly nespojuje koherentní estetická praxe, ale naopak koncepčně vedená formální a obsahová heterogennost. Charakteristickými rysy inscenační tvorby jsou původní autorský background a radikální materializace adaptovaných látek, cílená práce s estetickým očekáváním a jeho zpochybňováním, dekonstrukce reprezentativnosti divadelní reality a testování hranic, limitů a možností umělecké komunikace ve sdíleném času a prostoru. Pro tvorbu skupiny je charakteristické hledání nových narativních kompozic prostřednictvím simultaneity komunikačních prostředků a hereckého jednání, zkoumání nových podob dialogičnosti, suverénní manifestace přítomnosti autorské identity, vrstvení autonomních sémantických struktur, kombinování znakové, metaforické, asociativní montáže s civilním osobnostním herectvím a integrace prostorových kvalit prostředky scénografie. Soustředěnou pozornost soubor věnuje hledání nových modelů vztahů k publiku jako spoluzodpovědnému subjektu v procesu umělecké komunikace v podobě interpretační svobody jako závazku vůči dílu.

 

Vedle fixované inscenační tvorby tvoří rovnocennou součást činnosti skupiny série paradivadelních projektů – dlouhometrážních performancí, ve kterých je intervenována a kolonizována běžná realita, na jejímž půdorysu vzniká realita nová, formulovaná zcela autonomními performery. Primárním cílem těchto produkcí je nacházení autentické existence aktérů v performativním díle mimo fikční rámce. Jednotlivé performance vycházejí z kontinuálně prohlubovaných tréninkových strategií, z jasně artikulovaných a znovu a znovu prověřovaných formálních a kompozičních postupů, ale konkrétní podoba je s každou realizací zcela odlišná – produkce nevycházejí z žádných fixovaných struktur. Jednotlivá uvedení spojuje prostá radikální výzva – být, existovat v rámci umělecké komunikace – být, existovat před publikem. Skupina performerů přináší vlastní motivickou a tematickou strukturu a výpovědní obsah. V tomto svobodném rozhraní aktéři ručí svou vlastní existencí namísto inscenačního týmu, divadelní technologie či autora předlohy. Autorství jako manifestaci vlastní existence, vlastní existence jako manifestaci autorství.

 

Paralelně s pohybem mezi teatralitou a pararealitou D’epog koncepčně rozvíjí mezioborové kontakty v podobě praktických seminářů, na základě kterých zkoumá a prakticky ověřuje možnosti performativních děl vyjadřovat se prostředky jiných uměleckých oblastí. V rámci kontinuální vzdělávací aktivity D’epog realizuje pravidelně specializované workshopy a dílny a od roku 2014 každoroční Letní školu.