Heterotopie je pojmem, jež odkazuje k jiným místům tzv. ne-místům, který byl formulovaný Faucaultem, z řec. heteros (odlišný, jiný) a topos (místo). Je protipólem utopie, která není ukotvena v realitě. Současnost je podle Michela Foucaulta „epochou prostoru“. Náš současný zájem o prostor dle autora nahradilo okouzlení časem a historií, které považuje za typické pro 19. století. V chápání prostoru vychází z tradice strukturalismu. Tuto kategorii uvažuje v rámci trojdimenzionálního modelu: prostor–moc–vědění.

 

Projekt poukazuje na formované limity uspořádání ne-míst, významů (sdělení) a institucí, které jsou obecně spojeny s časovými zlomy. Prvním typem jsou heterotopie vyznačující se nepřetržitým shromažďováním časových artefaktů. Jedná se například o muzea či archivy, které slouží jako shromaždiště, průnik všech časů v jediném prostoru, samy však stojí mimo ně. Ve světle tohoto uvažování je odraz, zrcadlo, největší formou heterotopie v místě – nemístě, v realitě – mimo realitu. Tyto modely a předměty budou použité v instalaci. Výstava Ostrovy se bude dotýkat těchto otázek a témat, ale ne dogmatickým způsobem, poznání bude rezonovat na ose objekt-subjekt (podvědomé formy, archetypy, realita zcizení, realita vnímání, politika a umění, kritika obrazu, jazyk, texty, gesta, symboly).

 

František Kowolowski (*1967) studoval v Ateliéru malby Jana Tarasina a Ryszarda Winiarskiego na Akademii výtvarných umění ve Varšavě. Věnuje se malbě, performanci, instalaci, videu a fotografii. Ve své tvorbě využívá také zkušenosti ze zákulisí uměleckého provozu. Zabývá se pomíjivostí, uměleckou recyklací, spojením věci s určitým místem a manipulací s jeho významem v daném kontextu.

 

kurátorka: Katarína Klusová