Výstava italského umělce Hannese Eggera připravená pro Dům umění Ústí nad Labem svým názvem odkazuje k performanci, kterou autor realizoval v září tohoto roku v Miláně. Pronajatý automobil s reklamními plochami v rámci této akce opakovaně projížděl kruhovými objezdy a divákům nabízel pohled na měnící se poselství definované jednoduchým textem Everything’s Changed – Nothing’s Changed / Vše se změnilo – Nic se nezměnilo. V centru jednoho z regionů silně postižených koronavirovou krizí Hannes Egger prostřednictvím své intervence do veřejného prostoru upozorňoval na dramatické posuny ve fungování společnosti reagující na pandemické ohrožení a zároveň nabízel naději spojenou s odhodláním čelit této neobvyklé situaci s důrazem položeným na respekt ke každému individuálnímu osudu i etickému rozměru vztahů uvnitř society jako celku. A právě takový směr uvažování se stal východiskem při přípravě autorova projektu pro Ústí nad Labem, přičemž bylo stále více zřejmé, že ve střídajících se vlnách naděje a ohrožení, se nenávratně vzdaluje možnost využít pro jeho prezentaci tradiční výstavní formáty.

 

Autor projekt realizoval výhradně distančně bez možnosti pracovat přímo na místě v Ústí nad Labem a důležitým aspektem tvarujícím jeho výslednou podobu se tak stala spolupráce s produkčním týmem Domu umění Ústí nad Labem.

 

Výstava Everything’s Changed – Nothing’s Changed je budována na půdorysu hybridní struktury a její významná – participační – část probíhá online ve virtuální podobě. Teprve výsledky této online komunikace potom tvoří základ pro následující fyzickou podobu výstavní prezentace, kterou ovšem v návaznosti na koronavirovou situaci lze realizovat v uzavřeném galerijním prostoru či opět virtuálně.

 

Výstava sestává z těchto částí:

1. Video performance Hannese Eggera Everything’s Changed – Nothing’s Changed, kterou realizoval v září v Miláně, bude prezentována ve výloze galerie.

 

2. Dům umění Ústí nad Labem shromáždí nábytek (stoly a židle) z institucí (škol, univerzit, divadel, galerií atd.), které jsou z nařízení vlády uzavřeny a nábytek bude umístěn do prostoru galerie ve formě umělecké instalace.

 

3. Obyvatelé Ústí nad Labem (i odjinud) budou vyzváni, aby napsali dopis do Domu umění Ústí nad Labem o své zkušenosti s rokem 2020. Dopisy budou publikovány online a vystaveny v galerijním prostoru.

 

Vybrané dopisy budou předány performativním umělcům (hercům, hudebníkům, performerům, tanečníkům…) k dalšímu zpracování. Ti je následně přetlumočí vlastním uměleckým jazykem. Interpretace budou (v domácích podmínkách) zaznamenány a promítány v několika blocích v galerijní výloze.

 

Dopisy budou také sloužit jako zdroj pro přípravu autorské knihy – jakési kroniky roku 2020. Odměnou za dopisy dostanou participující diváci autorské triko či plakát Everything’s Changed – Nothing’s Changed. Prostřednictvím těchto triček a plakátů bude výstava expandovat do veřejné sféry i do soukromí zúčastněných – na jejich těla či do jejich bytů.

 

Výstava je procesuální a snaží se co nejflexibilněji reagovat na konstantně se měnící situaci.

 

▷ OPEN CALL (18. 11. – 18. 12. 2020)

https://www.facebook.com/events/439794430343507/ 

 

▷ informace o výstavě

https://duul.cz/hannes-egger-everythingschanged…/ 

 

▷ webové stránky autora

https://hannesegger.com/ 

 

Kurátor: Michal Koleček

Grafický design: Marek Fanta

 

*Program se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Statutárního města Ústí nad Labem.