grafický vizuál: Terézia Pisoňová

Sunboy je jednou z postáv série night_crawler, v ktorej autor skúma dialóg prostredí fyzického priestoru a online sociálnej siete. Projekt pracuje s témami premien identít, sociálnych rolí či pretrvávajúcich foriem ekologických i existenciálnych úzkostí súčasnej spoločnosti. Pohľad limitovaný rozhraním digitáneho kontentu, archívmi svetov a súbormi osobností – identít i ega, sa v inštalácii fragmentuje. Užívateľ/ka vidí časťi seba – číta obsah online sociálnej siete rovnako, ako divák/čka sleduje architektúru objektov vo fyzickom priestore galérie. Podobne, ako možnosť vnímať pixely obsahu v rozlíšení zariadenia – aparátu, je výstava rámovaná vitrínou – displejom, ktorý však nedisponuje možnosťou scrollovania. Autor zhmotňuje hranice vrstiev virtuality ako trajektórie vzostupu a pádu človeka – zvieraťa. Tieto entity vstupujú do vzájomných vzťahov a transformujú podstaty svojho bytia, na ceste medzi nebeským egom božstva a putovaním k realite (niekde) na Zemi. Sú vystavené pohľadom recipienta/ky rovnako, ako algoritmu sociálnej siete, dúfajúc v uznanie alternatív svojej identity. Tá osciluje v mechanizme činov a súvislostí, ktorých sú oni sami stvoriteľmi – obyvateľmi.

  

Josef Frühauf absolvoval štúdium na VŠUP v Prahe (Ateliér Sochařství a program výtvarná umění). V svojich projektoch skúma možnosti premien identity či vzťahov v prostrediach virtuality a reálneho sveta. Jeho interaktívne inštalácie kombinujú viaceré formálne prvky objektov i digitálneho obsahu. Balansujú na pomedzí metafory sveta každodennej reality a možných, až znepokojujúcich scén existencie fiktívnych entít, ožívajúcich na miestach (environmentoch) testujúcich hranice individuálnej imaginácie.

 

kurátorka: Viktória Pardovičová

fotoreport: Tamara Pavlechová