Výstavní projekt představuje téma empatie k virtuální identitě. Virtuální identitu přitom chápeme jako dynamicky se proměňující médium mezilidských vztahů v rámci elektronické komunikace mezi jedinci a rovněž jako nástroj využívaný k vytváření sociálních vazeb mezi uživateli internetu. V době celosvětové krize způsobené koronavirovou pandemií, avšak i mimo ni, se pracovním, učebním, zájmovým a nákupním prostorem stalo právě prostředí virtuálního světa. Omezila se tak možnost fyzického kontaktu mezi lidmi a člověk se stal náruživým uživatelem internetu, kde rozvíjí nespočet profilů, tudíž možných různorodých identit. Pokládáme si otázku, zda v dnešní době jedinec svou identitu ztrácí nebo ji naopak rozvíjí a přizpůsobuje rychle se proměňujícím názorům a nástrojům společnosti. Kurátorský výběr dává prostor pro různorodé uchopení a interpretaci témat, která v souvislosti s identitou ve virtuální realitě vyvstávají a mohou být umělci reflektována zcela odlišně. To dává výjimečný prostor zajímavé selekci uměleckých děl, a to jak z hlediska obsahu, tak z hlediska formy.

 

Výstavní projekt je připravován studentkami 1. ročníku navazujícího magisterského studijního oboru Kurátorská studia na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a je součástí celoročního výstavního cyklu, jehož leitmotivem je institucionální rámec.

 

Kurátorky výstavy: Natálie Henclová, Linda Sudová, Alžběta Svobodová, Jana Šedivá, Alice Zábranská (studentky oboru Kurátorská studia na FUD UJEP)

Supervize: Michal Koleček & Mariana Serranová & Barbora Hájková

 

https://duul.cz/kolik-profilu-mas-tolikrat-jsi-clovekem/  

 

_____________________________________________________

Program se uskuteční za laskavé podpory

Ministerstva kultury ČR, Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a Statutárního města Ústí nad Labem.