Jako host výstavy představuje Michaela Thelenová soubor „Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno…“.

Michal Kalhous v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem představuje rozsáhlý soubor velkoformátových černobílých fotografií, který čítá více než šedesát snímků. Název výstavy Rýč, míč, klíč přitom odkazuje k tematickému zaměření celého souboru ukotvenému v nejbližším autorově okolí – především k reflektování jeho role muže, manžela a otce ve vlastním rodinném prostředí. Michal Kalhous se tak v českem milieu poprvé takto komplexně chápe genderové problematiky ovšem z maskulinní pozice, a otevírá tak novou perspektivu v reakcích na přirozené a komplexní změny naší posttotalitní společnosti.
V této souvislosti pak představuje důležitý aktivační faktor výstavy prezentace souboru Michaely Thelenové „Až se vrátíš domů z práce, bude krásně uklizeno…“. Michal Kalhous přizval tuto autorku ke spolupráci, aby doplnil svůj pohled na fenomén současné rodiny o interpretaci tohoto tématu „z druhé strany“. Byl si přitom dobře vědom jejího dlouhodobého zájmu o rekognoskaci nepatrných pohybů pod povrchem manželských a rodičovských vztahů.
Michal Kalhous patří mezi významné představitele generace, která od poloviny devadesátých let minulého století na české scéně etablovala fenomén tzv. výtvarné, především černobílé fotografie (společně s Lukášem Jasanským & Martinem Polákem, Alenou Kotzmannovou či Markétou Othovou). Tito autoři navazují na tradici české minimalistické semiabstrahované fotografie (Jaromír Funke, Josef Sudek, Jan Svoboda, Pavel Baňka) i fotografie „banálně-dokumentární“ (Dagmar Hochová, Miroslav Tichý) a rovněž na vývoj euro-amerického výtvarného umění, ve kterém již od sedmdesátých let docházelo k razantnímu průniku fotografického média do prostoru vizuální tvorby (Bernd a Hilla Becherovi, Jeff Wall, Barbara Kruger, Thomas Ruff).
Michal Kalhous přitom uvnitř své generace vždy zaujímal specifickou pozici. Působí totiž mimo kulturní centra na venkově v moravském Šternberku, ale především přistupuje asi nejradikálněji k problematice vztahu zaznamenávaného tématu a estetické formy jeho obrazu. Navazujíc na teorii ready-mades Marcela Duchampa, Kalhous fotografuje jaksi mimoděk a vybírá si předměty či situace, které provokují svojí indiferentností. Banalita či dokonce ošklivost jeho „modelů“ se přitom stávají otevřeným polem pro autorovu sofistikovanou práci s kompoziční a vypjatě výrazovou stránkou jeho fotografií. Tu navíc ještě autor prohlubuje řazením jednotlivých snímků do obsahově ucelených sérií, ve kterých každý záběr či detail sehrává podstatnou roli v procesu komunikace a uchopení díla divákem.
Výstava Michala Kalhouse Rýč, míč, klíč je současně první prezentací dokončené praktické části disertační práce v rámci studia doktorského oboru Vizuální komunikace na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Začíná tak tradice veřejných představení disertačních prací, neboť ambicí fakulty je klást důraz jak na kvalitu samotných výstupů doktorského studia, tak také na kontext, ve kterém budou realizovány či vystaveny. Prestižní prostředí Galerie Emila Filly v Ústí nad Labem je přitom ideálním místem pro začátek této tradice, a to vzhledem k jejímu ambicióznímu mezinárodnímu výstavnímu programu i vzhledem k dlouhodobé intenzivní vzájemné spolupráci s Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V budoucnosti však budou jednotlivé disertační práce prezentovány i v řadě dalších významných českých uměleckých institucí.

Michal Koleček