Umění žije pod velkým tlakem „determinantů“ tohoto světa a jeho „moudrosti“. Umělec je více než kdykoliv dříve v dějinách odsouzen k samotě a k hledání svého druhu „nad-reality“, „nad-předmětu“, neboť ty se nedají podle něj bezprostředně vyjádřit. Hrdinským, avšak tragickým způsobem, se snaží objevit dávno ztracené tajemství v chaosu materie světa. Kubistická defragmentace a abstraktní anihilace tváře světa staví umělce před volbu mezi žít, aby mohl umřít a umřít, aby mohl žít. Umělec v zoufalé touze vnést světlo do temnoty nekopíruje a neimituje, nýbrž tvoří formy schopné přijmout ideální obsah. Umění ve své vrcholné snaze po uchopení neuchopitelného spěje k vizi plnosti bytí ontologického tajemství.

 

Cestou k tomuto cíli se stává tělo, jediná „jistota“ v celém rozpětí nejisté existence. Vyrůstá do role „stínu v jeskyni“ a nabourává existenciální skepsi ve vztahu k dávno ztracenému smyslu. Šeptá do ucha vnímavého pozorovatele, aby pohleděl skrze něj. Stává se „portálem“ k nepostihnutelným tůním tajemství ducha. Má-li umění objektivní charakter a cíl, musí tedy nutně vyjít ze zajetí vlastní subjektivity a pokorně se pokořit před nepostihnutelným tajemstvím a přes veškerou determinaci materie a nutné smrti říci (slovy Viktora E. Frankla) životu ano. Právě život manifestující se v šepotu těla je paradoxně cestou k jeho objektivizaci v uměleckém díle. Různé formy umělecké exprese mají jedno společné, a tím je „tajemství života“. V různých, často antagonistických formách a odlišných způsobech jeho interpretace, se umělec skrze své umění snaží vymanit z otroctví objektivizace a deterministické, samotou a izolací v sobě sama uzavřené, subjektivizace. Ona tenká linie mezi smyslem a nesmyslem je předmětem uměleckého hledání pravé podstaty bytí, byť často v dnešní době vyjádřené jeho opakem, tedy absurdem.

 

Snahou této výstavy a taktéž i celkového konceptu JSP Art Gallery je ukázat takové umělce a takové umění, kteří se ve své tvorbě snaží o překonání oné deterministické antinomie života. Přeji každému návštěvníkovi galerie, aby našel odvahu vstoupit skrze nabídnutý otevřený portál do sfér subtilních bytů a neproniknutelného tajemství, ať naslouchá šepotu těla a uslyší mysteriozní jazyk logosu.