Sofie Švejdová: Dark room, 2019

Nová série maleb Sofie Švejdové na první pohled působí komplexně a jednotně, její jemně naznačené příběhové linky a prostorové vztahy uvnitř obrazů na výstavě konfrontujeme s poněkud kontrastními objekty německého umělce Andrease Schmittena. Úvahy nad tím, jestli jsou jeho díla víc monumentální scénografie, záměrně nefunkční designový mobiliář nebo snové architektonické modely, jsou bezpředmětné – Schmittenovy instalace jsou vším zároveň.

Výstava je prodloužena do 23. 11. 2019

 

Kurátor: Lumír Nykl

 

//

 

At first glance, Sofie Švejdová’s new series of paintings is interactive in a comprehensive and uniform way, her gently suggested story lines and spatial relationships of the paintings are in the exhibition confronted with somewhat contrasting objects by German artist Andreas Schmitten. Thoughts whether his works are primarily monumental scenography, deliberately dysfunctional design furnishings, or dreamy architectural models, are pointless – Schmitten’s installations are everything at the same time.

 The exhibition is extended until 23 November 2019.

Curated by Lumír Nykl