Josef Daněk, Ken G. Hay a Vojta Horálek ve spolupráci s přáteli z okruhu Moorland Productions a Frozen Academy, návštěvníky galerie i vzdálenými spolupracovníky, komunikujícími prostřednictvím internetové sítě, vytvoří na stěnách galerie textový obraz obav a nadějí, vztahovaných k nejbližší budoucnosti. kurátor: Josef Daněk Frozen Academy je neformální sdružení výtvarníků a teoretiků se „sídlem“ v Brně, Praze, Leedsu a francouzském Larroque. FA není aktivní tzv. lokálně, ale ochotně se druží i se zahraničím. Například prostřednictvím prof. Kennetha Gordona Haye s univerzitou v Leedsu, jejichž studenti/ky absolvovali/ly stáže v ateliérech brněnské FaVU. Díky tomuto spojení členové/ky FA rádi/dy cestují a navštěvují se na mnoha místech Evropy, čímž jejich setkávání a tvorba přirozeně absorbuje řadu inspirujících podnětů a vjemů. Kreativně vstupují do různých kulturně historických prostorů, ve kterých mnohdy nechávají otisk dočasný sebe sama nebo své tvorby. Ačkoliv F.A. se ze své podstaty kriticky vymezuje k jakémukoliv autoritářskému řízení a sebemenšímu náznaku nadřazenosti nad někým dalším, je si plně vědoma toho, že i neformální zcela volné sdružení potřebuje vedoucího: otce, matku, sestru, bratra atd. Guru F.A. je Josef Daněk (taktéž Sférický lyžař nebo Poslední konstruktér), Aneta Soukupová, Trina Hyun Byun a Kenneth Gordon Hay. Zatím čtverojediný guru společně s dalšími vytyčil pravidla, že nikoho nebudou ze svého sdružení vyřazovat nebo upřednostňovat. F.A. je otevřena umělcům, teoretikům a dalším, nicméně v současnosti prozatím nejsou nepřijímáni další členy/ky z důvodu dosažení limitního počtu 32 lidí. F.A. je příkladem kreativní možnosti uměleckého vzdělávání a obohacení v té nejryzejší podobě. Kdybychom hledali/ly myšlenkovou platformu, která je jim nejbližší, pak by to byly jednoznačně ideje dadaismu, dada hry atd. F.A. směřují k myšlenkám rovnosti asmazávají hranice mezi učitelem a studentem/kou, destabilizují koncept autorství jako umělecký akt jednoho člověka, jedné ruky. Umělci a umělkyně ve F.A. tvoří zcela individuálně na základě svých osobních pohnutek a věnují se také kolektivnímu utváření a sdílení jednoho díla či myšlenky, jejiž iniciátorem/kou prvního tahu je vždy někdo jiný. F.A. neoddělují od sebe život, kýč, vtip, legraci… Do své tvorby zapojují např. syna Anety Soukupové. Ano, může to znít jako nepodstatný detail, ale není nezajímavé si uvědomit, že např. v minulosti vznikaly spolky především na bohémské struktuře bratrství, kde život v podobě nádobí, dětí, rodiny jako by vůbec neexistoval". Josef Daněk Doprovodné akce: Digitální večeře Scénická přednáška pondělí 5. 12. 2011 v 18:00 (vernisáž) Přednáška Josefa Daňka s didaktickými ukázkami virtuálního stolování, které názorným a jednoduchým způsobem objasňují posluchačům některé organizační a technologické zásady, ale také společenská a etická pravidla pořádání telematických hostin sdílených fyzicky vzdálenými spolustolovníky. Vojta Horálek představí interaktivní instalaci Mini-China-Town a zvláštní nutriční techniky. Hudební část hostiny zajistí Pavel Kopecký a jeho přátelé s produkcí infra-hudby, operující se zvuky tzv. zpívajících krystalů a elektronických signalizátorů. Something about to happen / Co se stane v roce 2012 – Workshop 6. – 11. 12. 2011 Workshop se studenty ateliéru Kresby Ostravské University a katedry Výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UK. J. Daněk ve spolupráci s V. Horálkem a M. Sedlákem.   Geneze projektu – Scénická přednáška pondělí 12. 12. 2011 v 18:00 Interpretační přednáška Josefa Daňka a Kena Haye k výsledkům workshopu.   Interpretace – Scénická přednáška pátek 6. ledna 2012 v 18:00 Josef Daňek a Blahoslav Rozbořil – sociologická interpretace sbírky textů předpovídající budoucnost roku 2012.