Umělecká dvojice Vasil Artamonov a Alexey Klyuykov ve své tvorbě rozvíjí nejednoznačnou strategii založenou na prolínání a reflektování různorodých konceptů, témat a přístupů, z nichž vytvářejí poučenou, intelektuálně laděnou, ironickou, přesto však bezprostředně působící směs. Individuální autorství, originalita tvorby, tradiční role malby, étos moderny, sociální i institucionální kritika a další koncepty z provozu, teorie i dějin současného umění se stávají tématy mnohovrstevnaté hry.

Pro galerii Set vytvořili instalaci nazvanou Pracovna v panelovém domě. Instalace využívá daného architektonického a prostorového uspořádání a reaguje jak na jeho formální členění a drobné detaily technického rázu, tak i na jeho institucionální galerijně-muzeální kontext. Instalace je založena na uchopení základních strukturálních daností, formálně ale s nimi autoři pracují volněji, spíše jako s asonancemi vyzývajícími ke hře odkazů, náznaků, tezí a antitezí, tak aby mohly být rozvinuty momenty ironie, narážek, nápadů i hříček, jež se ovšem řídí systémem jemných pravidel.

Instalace je rozvržena do čtyř formálně komponovaných celků, v nichž se obrazy, obrazové a textové prvky i drobné objekty stávají součástí komplexnějšího uspořádání. V první kóji je určujícím strukturujícím prvkem diagonála, ve druhé jsou prvky koncentrovány k levé straně, ve třetí kóji k pravé a ve čtvrté je rozvržení prvků symetrické. Vystavené obrazy na sebe v jistých momentech obsahově navazují, v jiných toto navazování jen simulují. Podobně je tomu i s tematizací drobných technických podmíněností daného prostoru – větrací mřížky, zásuvky, kamery a zabezpečovací zařízení, či dodatečně přidaná topidla, se stávají součástí kompozičního členění instalace a naopak umělecká díla či obrazové a informační textové prvky se včleňují do struktury spoluurčované těmito obvykle přehlíženými utilitárními prvky. Zaměříme-li se na povahu malby samotné, uvědomíme si, že je užita v jakémsi víceznačném modu, díla realistická, až socialisticky realistická ve své tematice i zpracování se pojí s díly kubisticky ztvárněnými a s konceptuálně minimalistickými obrazy-objekty. Připočteme-li k tomu ještě díla významově ambivalentní až hravě absurdní či ateliérové portrétní studie, dostáváme bohatě strukturovanou a na více rovinách provázanou reflexi dějin moderní malby a moderního umění vůbec.

Instalace Vasila Artamonova a Alexeye Klyuykova Pracovna v panelovém domě může být charakterizována jako hravá vizuální a konceptuální interpretace konkrétního prostoru, formálních a výrazových výtvarných prostředků, i obecně povahy, teorie a historie umění, včetně jeho institucionálního a provozního rámce.

 

Kamil Nábělek