Skupinová výstava Zahradní slavnost se zaměří na ohledávání tohoto tématu z perspektivy společenských rituálů latentně spojených s přírodními procesy často reprezentovanými ve formě tradičních či naopak pokleslých socio-kulturních fenoménů.

 

Samotný název výstavy přitom odkazuje k jednomu z klíčových dramatických děl Václava Havla, ve kterém je fenomén slavnosti ideologicky a mocensky instrumentalizován a deformován. Klíčový význam tohoto absurdního dramatu spočívá v kritice názorového konformizmu, kariérizmu a morálního úpadku společnosti 60. let minulého století. V obecnější rovině odkazuje ke kritice schopnosti jakékoliv centrální mocenské struktury vyvinout si vlastní formu komunikace, která už nepečuje o obecné blaho, ale pouze o udržení vlastní ideologie a moci, kterou tímto způsobem „samožersky“ vyprazdňuje.

 

Výstavní projekt se snaží uchopit tento odkaz se symbolickým přesahem do současnosti a poukázat v této souvislosti na vysoké umělecké školy jako na instituce, které mnohokrát ve svém regionu skutečně plní nejenom vzdělávací funkci, ale také prostřednictvím kulturní osvěty kultivují místní prostředí na mnoha úrovních (sociální, kulturní, duchovní, environmentální, politické či ekologické). Počítá se tak s prezentací širokého spektra tvůrčích počinů, které se snaží komunikovat kvalitu našeho života cestou osobního nasazení a kulturní i kreativní péče v dílčích uměleckých, designérských, umělecko-environmentálních anebo guerrilla-gardeningových projektech, zpytují problematické zdroje vlastního kraje, navrací se k tradičně vnímaným ročním cyklům ve snaze konfrontovat rurální zvyky a tradice navázané na přírodní procesy s postindustriální společností. Původní Zahradní slavnost Václava Havla se tak může stát skutečnou oslavou kreativních a zároveň funkčních projektů, které ač mluví různými uměleckými a mediálními jazyky, sledují společný smysluplný cíl.

 

Výstava Zahradní slavnost je výstupem CRP MŠMT 2022 Spolupráce uměleckých vysokých škol a fakult s místními veřejnými partnery a subjekty kreativních průmyslů na prezentaci vzdělávací a tvůrčí činnosti. Hlavním řešitelem projektu je Fakulta umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, spoluřešitelé: Janáčkova akademie múzických umění Brno, Fakulta umění Ostravské univerzity v Ostravě, Institut tvůrčí fotografie F-PF Slezské univerzity v Opavě, Fakulta mediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně, Fakulta umění a architektury Technické univerzity v Liberci.