komentovaná prohlídka

INTERIÉRY DUŠE. Umělecké bytování v prostoru Loosových plzeňských architektur

Výstavou provází její autor Michael Koleček (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem).

Výstava si všímá unikátního historického a kulturního fenoménu – osmi bytových interiérů navržených Adolfem Loosem pro plzeňské objednavatele. Koncepce výstavy je soustředěná na prezentaci uměleckých projektů třinácti umělců mladší a střední generace, které volně či přímo reagují na samotné Loosovy bytové realizace, jejich osud, osudy jejich objednavatelů či širší historické, politické, kulturní či společenské souvislosti spojené se vznikem a nezřídka i zánikem těchto realizací. Jednotliví umělci přitom při své práci vycházejí ze studia a průzkumu konkrétních Loosových interiérů a rovněž reagují na aktuální otázky spojené s vývojem interpretace historických souvislostí a jejich analýzou tváří v tvář dynamickým pohybům přítomným v rámci aktuální společenské situace. Umělci při tematizaci sledovaného materiálu uplatňují diferentní vyjadřovací strategie, avšak cíleně preferují progresivní postupy – především site-specific analýzy, práci s archivem, pseudo-dokumentarismus, participační či edukační postupy atd. Snahou výstavního projektu tedy je propojit a přesvědčivě demonstrovat integritu kulturního milieu Plzně v souvislostech historického socio-kulturního vývoje a aktuální umělecké situace v tomto městě. Výstava prohlubuje potenciál konkrétního místa a účastníkům projektu i široké divácké obci otevírá prostor pro sebeidentifikaci s tímto prostorem. Na bazálním historickém půdorysu a jeho vypjatých uměleckých aktualizacích potom nabízí široké pole interpretačních rámců sledujících především transformaci dějinných zkušeností do nejistého prostoru našeho každodenního života.

Vystavující umělci: Matej Al-Ali, Jiří Černický, Milena Dopitová, Martin Kolář, Alena Kotzmannová, Jan Krtička, Dominik Lang, Luděk Míšek, Tomáš Moravec, Pavel Mrkus, Jan Stolín, Michaela Thelenová, Benedikt Tolar