Mezinárodní bienále grafického designu Brno se již více než padesát let snaží reflektovat dění a proměny grafického designu a vizuální kultury a řadí se mezi nejstarší a nejvýznamnější akce tohoto druhu na světě.

Tématem 26. ročníku Bienále Brno je vzdělávání v oblasti grafického designu a vizuální komunikace.

Tematicky zaměřené bienále se prostřednictvím širokého spektra výstav, přednášek a doprovodných programů bude zamýšlet nad tím, jak se grafický design dnes učí, jaké jsou modely, metody a přístupy jednotlivých pedagogů a škol. Další rovinou jsou otázky lokální různorodosti škol, vliv architektury školních budov a vztah mezi školním prostředím a následnou praxí.

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studenské práce ponechá nyní tvorbu profesionálů stranou.

Doprovodné výstavy se pokusí zmapovat téma vzdělávání v nejrůznějších úrovních; ať už v rozmanitosti výukových systémů, školních úloh a cvičení, v šíři studijních materiálů, v přehledu historického vývoje anebo v prostředí, ve kterém výuka probíhá. Při této příležitosti bude rovněž vydán sborník textů věnovaný vzdělávání v grafickém designu a vizuální komunikaci.

Práci pedagogů představí společný výstavní projekt laureátů Grand Prix Bienále Brno Cornela Windlina (2010) a studia Mevis & van Deursen (2012) a profilová výstava grafického designéra a pedagoga Rostislava Vaňka.

Mezinárodní sympozium, které se uskuteční ve dnech 20. – 22. června, představí významné osobnosti z řad designérů i teoretiků spjatých s edukační činností.

Bienále bude po celou dobu svého konání nově doplněno o tzv. OFF program, koncipovaný jako otevřený prostor pro workshopy, intervence a jiné oborové prezentace.

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Structure

1    Mezinárodní přehlídka: 

    Studentské práce

2    Taking a Line for a Walk. An Exhibition about Design School Assignments / 

    Vzít si linku na procházku. Školní úlohy a cvičení na školách designu

3     Did You Go to School for That? A Reader in Numbers / 

    A na tohle jsi studoval? Sborník v číslech

4    From A to B to C / 

    Od A do B do C 

5    Furnitures / 

    Nábytek

6     Study Room / 

    Studovna

7    Billboard Show

8    Laureáti Grand Prix Bienále Brno: 

    Cornel Windlin / Mevis & van Deursen

9    Osobnost českého grafického designu: 

    Rostislav Vaněk

10    Mezinárodní sympozium 

11    OFF program

 

1    Mezinárodní přehlídka: 

    Studentské práce

Mezinárodní přehlídka, tradiční součást Bienále Brno, bude v mnoha ohledech výjimečná. Důrazem na studenské práce ponechá nyní stranou tvorbu profesionálů. Jejím cílem je představit široké spektrum školních prací a konfrontovat současné metody a přístupy na vzdělávacích institucích po celém světe.

Porota, sestavená z významných osobností mezinárodního grafického designu, udělí řadu cen, mezi nimi Grand Prix 26. mezinárodního bienále grafického designu Brno — Cenu ministra kultury ČR, cenu primátora města Brna a Cenu Českých center udělovanou grafickému designérovi do 35 let.

Mezinárodní přehlídka je otevřena všem pracem vytvořeným v kontextu škol mezi 1. lednem 2010 a 31. prosincem 2013.

Výběr z přihlášených prací provede skupina designérů a teoretiků designu. S ohledem na prostorová omezení výstavních sálů výběrová porota posoudí především přístupy a způsoby řešení konkrétních zadání a estetickou a funkční kvalitu artefaktů.

Přihlášky nejsou nijak zpoplatněny a je možné je vyplnit elektronicky na adrese www.bienalebrno.org.

2    Taking a Line for a Walk. An Exhibition about Design School Assignment / 

    Vzít si linku na procházku. Školní úlohy a cvičení na školách designu

Školní úlohy a cvičení jsou historicky jedním z nejdůležitějších aspektů, které propojují školy designu po celém světě. Ačkoli se v průběhu času proměňovaly a vyvíjely, odhalují osobnosti studentů stejně jako i jejich učitelů. Mohou se lišit jak obsahově, tak i metodologicky. Ve své podstatě jsou však tyto úkoly především o jazyku — jak popsat a formulovat své myšlenky? Výstava ponechá stranou historické, geografické a životopisné kategorizace a prozkoumá typologii, vnitřní logiku a opakující se struktury školních úloh a cvičení.

K tomuto účelu vznikne online banka školních úloh a cvičení, do které bude mít možnost kdokoli přispět.

Autorka: Nina Paim (BR)

3    Did You Go to School for That? A Reader in Numbers / 

    A na tohle jsi studoval? Sborník v číslech

Vzdělávání je individuálním rozvojem dovedností, znalostí a vědomostí. Rovněž se týká sociální mobilizace a distribuce. Tato publikace zkoumá pedagogické profily úspěšných grafických designerů, kteří byli v posledních deseti letech oceněni na Bienále Brno. Pomocí obrazové statistiky sborník prezentuje studii na téma úspěch designérů a všímá si především zdánlivě neinspirativní aspekty jejich vzdělávání: finance, počet obyvatelstva a další kvantifikovatelné zdroje.

Autoři: Sulki & Min Choi (KR)

4    From A to B to C /

    Od A do B do C

Od A do B do C je intervence ve výstavním prostoru třetího patra Pražákova paláce zvaném Atrium. Stěny Atria se pro tuto příležitost promění ve velké černé tabule, které vizuálně představí historii grafického designu.

Autor: Rudy Guedj (FR)

 

5    Furnitures / Nábytek

Výstava se zaměří na souvislost školního prostředí a výuky prostřednictvím ukázek nábytku a jiných trojrozměrných předmětů, které designéři navrhli pro svoje školní ateliéry. Školní mobiliář reflektuje pedagogické přístupy a studijní postupy a zároveň je i manifestací názoru na obecnou roli a poslání designu. Originály nebo repliky nábytku Wolfganga Weingarta, Maxe Billa, Hanse Gugelota a Paula Hildingera, Gerrita Rietvelda a dalších budou vystaveny ve všech častech bienálových výstav s respektem k jejich původní funkci a použití.

 

6    Study Room / Studovna

Jedním z úkolů nadcházejícího Bienále je mimo jiné i rozšiřování současné databáze knihovny Moravské galerie o nové oborové publikace. Návštěvníci budou mít možnost prostudovat nové přírustky v nově vzniklé části knihovny, která bude čtenářům k dispozici rovněž po ukončení Bienále.

Autoři: Pieter Verbeke (BE) a Elisabeth Klement (EE)

 

7    Billboard Show

Tři díla netradičního formátu, která vyzvaní autoři připraví speciálně pro barokní sál Místodržitelského paláce Moravské galerie.

 

8    Laureáti Grand Prix Bienále Brno:

    Cornel Windlin / Mevis & Van Deursen

Laureáti Grand Prix Bienále 2010 Cornel Windlin (za programy a plakáty pro Schauspielhaus Curych) a 2012 Mevis & van Deursen (za vizuální styl Temporary Stedelijk) připraví pro Bienále Brno společný výstavní projekt.

Cornel Windlin (Švýcarsko) je designér a art director v současnosti působící v Berlíně. Designéři Armand Mevis a Linda van Deursen (Nizozemsko) vedle své praxe působí také jako pedagogové na Rietveld akademii v Amsterodamu, Werkplaats Typografie v Arnhemu a Yale University School of Art v New Haven.

9    Osobnosti českého grafického designu:

    Rostislav Vaněk

V roce 2010 organizační výbor Bienále Brno udělil Rostislavu Vaňkovi ocenění za celoživotní přínos grafickému designu. 26. Bienále Brno má tu čest představit jeho první retrospektivní výstavu, která představí výběr prací od školních let, přes grafickou tvorbu knižní i časopiseckou, ukázky plakátů a vizuální komunikaci ve veřejném prostoru (pražské metro, ČSA). Vaňkova práce je úzce spjatá s brněnským bienále, neboť jeho plakáty několikrát v soutěži zvítězily (1978, 1980, 1982). Posledních jedenáct let je Rostislav Vaněk vedoucím ateliéru Grafický design a vizuální komunikace na Vysoké škole uměleckoprůmyslové. Jeho studenti vystavovali v samostatné expozici na 20. bienále Brno v roce 2007. V posledních letech se věnuje tvorbě písma, která budeme moci poprvé vidět na této brněnské výstavě.

Autoři: Petr Babák a Rostislav Vaněk (CZ)

Conceived by Petr Babák (CZ) and Rostislav Vaněk (CZ)

 

10    Mezinárodní sympozium

Ve dnech 22., 23. a 24. června 2012 proběhne třídenní cyklus přednášek a prezentací světově významných tvůrců a teoretiků designu.

Sympozium nabídne možnost seznámit se s osobnostmi grafického designu, s jejich prací a názory. Rovněž bude i příležitostí k osobním rozhovorům a kritické diskusi. Pracovními jazyky jsou čeština a angličtina.

Moderuje: James Langdon (UK)

 

11    OFF program

OFF program je koncipován jako otevřený prostor věnovaný workshopům, intervencím a jiným oborovým prezentacím.

Máte-li zájem v rámci Bienále Brno 2014 představit svůj projekt, uspořádat workshop, sérii přednášek nebo využít této příležitosti pro jinou neziskovou akci, prosíme kontaktujte nás na info@bienalebrno.org.