Áron Kútvölgyi-Szabó:
Patterns of Counterknowledge / Dezinformační vzorce
Žijeme v době postfaktické, kdy fakta přestala platit. Psát a říkat se může téměř cokoli, aniž by autor za svůj nepravdivý nebo klamavý projev nesl větší odpovědnost. Smutné je, když takové jednání spatřujeme u politických autorit. A ještě horší je, pokud veřejnost takové jednání kvituje s povděkem (zejména odpovídá-li jejímu vkusu) a nechává se unášet na vlnách sladké nepravdy.
Áron Kútvölgyi-Szabó se ve své práci zabývá lidským vnímáním, uvažováním nebo nejasností obrazových zdrojů. Na paralelní existenci alternativních faktů reaguje i v nových dílech pro výstavu v Galerii G99. Divák se setkává s opticky nejasnými obrazy i s instalací, mnohovrstevnatou jak po obsahové, tak i po formální stránce.

Áron Kútvölgyi-Szabó se narodil v roce 1985 v maďarské Budapešti. Po čtyřletém studiu humanitních věd (dějin umění a filozofie) nakonec získal diplom na katedře sochařství Fakulty hudby a vizuálního umění Univerzity v Pécsi. Žije a pracuje v Budapešti. Áron pobýval celé léto v Brně v rámci programu Brno Artists in Residence v Domě umění města Brna.

We live in a post-fact era, when truth is no longer valid. Anyone can write and say almost anything, without bearing any substantial responsibility for their false or deceptive discourse. It is sad when such behaviour is observed in political authorities. And it is even worse to see a positive response to such behaviour from the public (especially if it is to its liking), ready to be carried along, drifting on the stream of sweet untruth.
In his work, Áron Kútvölgyi-Szabó deals with human perception, thought or the lack of clarity of visual sources. His new work for the exhibition at G99 Gallery reacts to the parallel existence of alternative facts. The viewers can see optically unclear images and a multi-layered installation, both content-wise and formally.

Áron Kútvölgyi-Szabó was born in 1985 in Budapest, Hungary. Having previously studied Humanities (Art History and Philosophy) for four years, he graduated in 2013 from the University of Pécs, Faculty of Music and Visual Arts, Sculpture Department. He lives and works in Budapest. Áron has spent the entire summer in Brno within the Brno Artists in Residence programme of the Brno House of Arts.