Výstava, kterou Muzeum Montanelli připravilo ve spolupráci s o.s. ABCD, představí tvorbu dvou dnes již světoznámých autorů – Anny Zemánkové (1908 – 1986) a Luboše Plného (*1961) ve společnosti nově objeveného tvůrce Františka Dymáčka (1929 – 2003).
Na první pohled zcela odlišná díla vyjevují pozoruhodné podobnosti. Umělecké projekty všech tří autorů spojovala táž utkvělá myšlenka: každý z nich zcela svébytným způsobem reflektoval svoji tělesnost a podroboval ji četným anatomickým metamorfózám. Plného průřezy lidským tělem, Zemánkové mimozemská květenství a Dymáčkovy labyrinty arabesek ve vzájemné konfrontaci odhalují skrytý aspekt vycházející z fyziologických procesů.

The exhibition, which has been prepared by the Montanelli Museum in association with the ABCD association, presents the creative output of two now world-renowned authors – Anna Zemánková (1908 – 1986) and Luboš Plný (*1961) in the company of the newly discovered artist František Dymáček (1929 – 2003). At first sight these wholly dissimilar works show a remarkable similiarity. The artistic projects of all three authors contain the same fixed idea: each of them in their completely original way reflected on their corporeality and submitted it to numerous anatomical metamorphoses. Plný‘s cross-sections of the human body, Zemánková‘s alien inflorescence and Dymáček‘s labyrinthine arabesques in mutual confrontation reveal the hidden aspect emanating from the physiological processes.