Fotografie mezinárodně známého polského umělce Artura Żmijewského na Artwall otevírají otázku po tom, jaké tělo je považované za dokonalé. Výstava je organizovaná u příležitosti 25. výročí Centra Paraple, které od svého založení pomáhá lidem s poraněním míchy. Výstava symbolizuje pomoc a podporu spoluobčanům s tělesným postižením. 

Upřednostňování normativně zdravého a vždy výkonného těla vede k pocitu nadřazenosti vůči těm, kteří dokonale výkonnými těly nedisponují. Tito lidé se tak často setkávají s přehlíživým přístupem či diskriminací. Výstava Úplní se snaží s předsudkem vůči jinakosti polemizovat. Ukazuje lidi, jimž (nahlíženo z konvenčního hlediska) cosi chybí, jako sebevědomé jedince, kteří svá odlišná těla odmítají skrývat.

Vernisáž za účasti autora: 20.6. o 18.00, Centrum Paraple, Ovčárská 471/1b, 108 00 Praha 10, vstup volný

kurátorky: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková

The photographs of internationally renowned Polish artist Arthur Żmijewski raise questions regarding the kind of body that would be considered ideal. The exhibition is organized to mark the 25th anniversary of Centrum Paraple, which since its inception is helping people with spinal cord injuries. The exhibition symbolizes help and support for fellow citizens with physical disabilities.

The preference for a normatively healthy and always capable body leads eventually to a sense of superiority to those who do not possess these perfectly able bodies. As a result, these people often encounter dismissive attitude or downright discrimination.

The exhibition The Whole Ones comprised of a selection from the series An Eye for an Eye (1998) tries to challenge the prejudice against otherness. It shows people who (viewed from a conventional viewpoint) are missing something, as self-confident individuals who refuse to hide their different bodies.

The opening of the exhibition: 20th of June 2019 at 6:00 pm. in Centrum Paraple, Ovčárská 471/1b, Prague 10, free entry

curators: Lenka Kukurová, Zuzana Štefková