Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) je nejstarší umělecká fakulta na neumělecké vysokého škole v České republice. Nabízí čtyřleté bakalářské, dvouleté magisterské a čtyřleté doktorské studium v 17 ateliérech z oblasti výtvarného umění a designu. Jejím hlavním posláním je tvůrčí umělecká a vědecko-výzkumná činnost a poskytování komplexního teoretického a praktického uměleckého vzdělání.

 

Jako součást významné české univerzity se FaVU VUT řadí k vrcholným centrům vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Podporuje demokratické principy přístupu ke vzdělání a přípravě pro tvůrčí práci ve všech stupních univerzitního vzdělání a umožňuje získat odpovídající profesní kvalifikace. Dále uchovává a rozšiřuje dosažené poznání a realizuje uměleckou, výzkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost. Rozvíjí umělecké talentové předpoklady studujících a propojuje umělecké vzdělávání a uměleckou tvorbu s výzkumem umění i výzkumem uměním (artistic research) jako svébytnou formou poznávání světa.

 

Cílem FaVU VUT je vychovávat autonomní umělecké osobnosti, které budou určovat podobu českého, evropského i světového výtvarného umění a designu v široké škále uplatnění, od působení v profesionálních institucích až k volným projevům kreativity v duchu svobodné umělecké tvorby napříč uměleckými druhy a žánry.

 

FaVU VUT poskytuje také další formy vzdělávání, podporuje celoživotní vzdělávání a rozvoj znalostní společnosti. Hraje aktivní roli ve veřejné diskuzi o společenských a etických otázkách, pěstování kulturní rozmanitosti, utváření svobodné občanské společnosti a přípravě mladých lidí pro život v ní. Rozvíjí mezinárodní spolupráci, podporuje společné projekty s obdobnými institucemi v zahraničí, vzájemné uznávání studia a diplomů, výměnu studujících a akademických i technických pracovníků. Akademická svoboda je tradiční hodnotou fakulty, která zahrnuje institucionální autonomii, politickou nezávislost, svobodu myšlení, rovnost příležitostí, samosprávu a rozvoj demokracie. Ve spolupráci s dalšími osobnostmi a partnery spoluvytváří prostor k veřejné diskuzi a významně přispívá k její otevřenosti, kritičnosti, odbornosti a kultivovanosti. Fakulta si je vědoma svého postavení a role ve společnosti, klade tedy důraz na etické chování své akademické obce a všech svých zaměstnanců.