Katedry a ateliéry
Výtvarné umění malířství volná tvorba
* Ateliér malířství 1
* Ateliér malířství 2
* Ateliér malířství 3
Výtvarné umění sochařství volná tvorba
* Ateliér sochařství 1
* Ateliér sochařství 2
Výtvarné umění grafika
* Ateliér grafiky
Výtvarné umění grafický design
* Ateliér grafického designu
* Ateliér papír a kniha
Průmyslový design
* Ateliér produktového designu
* Ateliér tělového designu
Výtvarné umění konceptuální tendence
* Ateliér environment
* Ateliér intermédia
Výtvarné umění video multimédia performance
* Ateliér video
* Ateliér multimedia
* Ateliér performance
 
Minulost a současnost školy
Součástí VUT v Brně je i Fakulta výtvarných umění. O zřízení výtvarné akademie na Moravě usilovaly zdejší umělecké kruhy již od počátku 18. století. Tradice výtvarného vzdělávání na brněnské technice sahá až do roku 1899, kdy byl založen ústav kreslení. Prvním profesorem na ústavu byl akademický malíř Hanuš Schwaiger (1854-1912), po jeho odchodu na pražskou Akademii jej nahradil Felix Jenewein (1857-1905). Po osamostatnění studia architektury v roce 1919 došlo k rozdělení výuky na kresbu figurální a krajinnou. Do její historie zasáhl krátce i Josef Šíma (1891-1971) a Jaroslav Král (1883-1942). Novou tradici brněnského ústavu kreslení a modelování otevřela poválečná doba. Docentem modelování byl v roce 1945 jmenován sochař Vincenc Makovský (1900-1966), který své pracoviště vybudoval v prostorách budovy na Rybářské ulici na Starém Brně, kde má dnes hlavní sídlo Fakulta výtvarných umění. Myšlenka moravské vysoké umělecké školy se ve dvacátém století objevila vícekrát, po roce 1989 se jí zabývalo zpočátku nekoordinovaně několik skupin brněnských intelektuálů a umělců. Rozhodující iniciativa vzešla z obnoveného uměleckého Sdružení Q, kde hlavní roli sehrál děkan Fakulty architektury VUT v Brně Ivan Ruller. Profesor Ruller založil v roce 1992 na Fakultě architektury VUT Ústav kreslení a modelování, který se stal zárodkem Fakulty výtvarných umění (FaVU), jež zahájila činnost 1. ledna 1993. Prvním děkanem byl zvolen prof. ak. sochař Vladimír Preclík. FaVU zahajovala svou činnost se studijním programem Výtvarná umění, zahrnujícím šest studijních oboru: sochařství, malířství, kresba a grafika, design vizuálních komunikací, proces-koncept-akce a videoart. Mezi vedoucími ateliérů převládali brněnští umělci. Ateliér malířství vedli docenti Miroslav Štolfa, Dalibor Chatrný a Jan Rajlich st., ateliér sochařství vedl prof. Vladimír Preclík a ateliér videoart ak.mal. Radek Pilař, kresbě a grafice se věnoval ak. mal. Ivan Kříž, později ho vystřídal James Janíček. Založení kabinetu teorií a dějin umění bylo dílem prof. PaedDr. Igora Zhoře, který jej zpočátku vedl. Později stáli v čele kabinetu doc. PhDr. Josef Maliva, PhDr. Pavel Ondračka, Mgr. Blahoslav Rozbořil a nyní doc.PhDr.Petr Spielmann, dr.h.c. Všichni tito teoretikové se účastnili výuky dějin a teorie umění. Významným členem katedry byl vždy teoretik architektury prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. Po odchodu doc. Štolfy ateliér malby vedl olomoucký rodák, ak. mal. Radoslav Kutra, v roce 1995 ho vystřídal profesor Jiří Načeradský. Prof. Tomáš Ruller, sochař a performer se ujal po předčasné Pilařově smrti vedení ateliéru videoartu a transformoval jej na ateliér video-multimedia-performance. V něm působil jako hostující profesor brněnský rodák světového jména prof. Woody Vašulka, průkopník oboru, žijící ve Spojených státech. Vedoucím ateliéru konceptuálních tendencí po odchodu Dalibora Chatrného se stal slovenský konceptualista prof. Peter Rónai. V akademickém roce 1994/1995 přibyl k šesti oborovým ateliérům další – ateliér průmyslového designu s vedoucím doc. Zdeňkem Zdařilem. Zvolení profesora Igora Zhoře děkanem v roce 1997 školu stabilizovalo a umožnilo připravit dlouhodobou koncepci, respektovanou na FaVU dodnes. Ten také obsahově a personálně rozšířil výuku teorií a dějin umění, což se promítlo do rozdělení diplomových prací na teoretickou a výtvarnou (praktickou) část. Za Zhoře byl také zařazen pod grafický design etablovaný kabinet, později ateliér papír a kniha, jehož vedení se ujal doc. Dr. Jiří Hynek Kocman. Po náhlé smrti prof. Zhoře, byl v roce 1998 děkanem zvolen prof. ak. soch. Tomáš Ruller, který přistoupil k podstatnému rozšíření nabídky specializací. Zásadní reformu fakulty provázelo povolání nových pedagogů. Na FaVU. Tak přišli z Prahy Michal Gabriel, Jana Preková, Lucie Svobodová, Margita Titlová -Ylovsky, Martin Mainer, Vladimír Merta, Václav Stratil, z Olomouce Vladimír Havlík, Ondřej Michálek a z Hranic Jan Ambrůz. Byli to vesměs představitelé střední generace, kteří v předlistopadových poměrech patřili k tzv. šedé zóně. Působili zde i umělci ze zahraničí jako byla Keiko Sei z Japonska a Barbora Benish z USA. V letech 2000 – 2004 byl děkanem FaVU prof. PhDr. Jan Sedlák, CSc. a v letech 2004 – 2007 doc.PhDr.Petr Spielmann, dr.h.c., kteří rozvíjeli studijní programy a specializace. Nyní je děkanem doc. akad. soch. Michal Gabriel. Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zaměření představuje zatím jediný případ svého druhu v České republice. Také s ohledem na to byla utvářena její oborová skladba, vyznačující se výrazným zastoupením disciplin, které svým charakterem a využíváním nejnovějších technologií směřují ke spojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU víceméně celé spektrum současného výtvarného umění. V současní době je na FaVU akreditováno sedm studijních oborů: malířství, sochařství, grafika, grafický design, průmyslový design, konceptuální tendence, VMP (video-multimédia-performance), zastoupených dvěma ateliéry, s výjimkou malířství, které se vyučuje ve třech ateliérech. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filosofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují navíc čtyři kabinety: večerní kresba, fotografie, informační technologie a video. Šestileté studium probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském, absolventi získávají titul BcA. a MgA. Zájem o studium na fakultě každoročně mnohonásobně převyšuje počet přijatých uchazečů.
FaVU promovala první absolventy magisterského studia roku 2000, nyní má více než tři sta absolventů. Již někteří studenti a významná číst absolventů FaVU vstupuje do uměleckého života prostřednictvím výstav, soutěží, ocenění i realizací. FaVU udržuje kontakty s celou řadou uměleckých fakult i uměleckých škol v České republice, Evropské unii i jinde. Kromě bakalářského a návazného magisterského programu realizuje i magisterské studium v anglickém jazyce a doktorské studium.
Výuka prvních 45 studentů probíhala v šesti ateliérech: sochařství malba kresba a grafika – design vizuálních komunikací – PCA (proces koncept akce) elektronická multimediální tvorba (video art), k nimž záhy přibyl ateliér průmyslového designu. K rozšíření oborových specializací a k nárůstu počtu pedagogů došlo v průběhu roku 1998, kdy se původní rozsah FaVU dvojnásobně zvětšil. V současné době je na FaVU akreditováno sedm studijních oborů: malířství sochařství grafika grafický design průmyslový design konceptuální tendence VMP (video multimédia performance ), z nichž každý je zastoupen dvěma ateliéry. Ateliérovou výuku doplňují teoretické přednášky z dějin umění, estetiky, filozofie, sociologie a řada volitelných předmětů podle potřeb jednotlivých ateliérů. Pedagogické a technologické úkoly celofakultního rázu zajišťují navíc čtyři kabinety: večerní kresba fotografie informační technologie video. Šestileté studium probíhá ve dvou stupních, čtyřletém bakalářském a navazujícím dvouletém magisterském, absolventi získávají titul BcA. a MgA. V akademickém roce 2000/2001 studovalo na FaVU 210 studentů, přičemž zájem o studium každoročně mnohonásobně převyšoval počet přijatých uchazečů.
Spojení výtvarné fakulty s fakultami technického zaměření představuje zatím jediný případ svého druhu v České republice. Také s ohledem na to byla utvářena její oborová skladba, vyznačující se výrazným zastoupením disciplin, které svým charakterem a využíváním nejnovějších technologií směřují ke spojení umění s technikou. V souhrnu oborů volného umění, užité tvorby a aktuálních tendencí pokrývá FaVU víceméně celé spektrum současného výtvarného umění. Studenti mají možnost konzultovat v kterémkoli ateliéru a přestupovat z jednoho ateliéru do druhého formou časově omezené stáže, nebo trvale. Uvědomují si tak vzájemnou provázanost disciplin a získávají rovněž možnost alternativního uplatnění v tvůrčí praxi. Při výtvarném vzdělávání je kladen důraz na profesionální osvojení řemeslných a technologických stránek tvorby. Pravidelné prezentace školních děl umožňují studentům veřejnou konfrontaci a navazování kontaktů s galeristy, kurátory a sběrateli.