Výstavní projekt In Their Eyes… se zaměřuje na prezentaci uměleckých postojů vyrůstajících ze specifického prostředí tří středoevropských regionů a národnostně smíšených komunit jejich obyvatel, které leží na rozmezí rozdílných jazykových, kulturních i geopolitických vlivů. Sledované lokality – Istrie, Jižní Tyrolsko a Sudety – v historické perspektivě spojuje celá řada významných, v pravém smyslu slova dějinných událostí, ale také nepřeberné množství individuálních svazků a vztahů. Všechny tyto oblasti byly po několik staletí součástí rakousko-uherské monarchie a po jejím rozpadu komplikovaně budovaly vlastní identitu v rámci změn provázejících snahu o nové uspořádání Evropy po první světové válce. Sílící mezinárodní i společenské napětí ovládající jejich vnitřní i vnější rozpoložení nakonec vyvřelo v tragických událostech spojených s nástupem, průběhem a důsledky druhé světové války, kdy ve zmiňovaných regionech došlo k eskalaci pokusů o radikální a do jisté míry nevratné řešení etnických otázek. Je přitom zřejmé, že konsekvence těchto dramatických procesů jejich politické uspořádání a především celkovou socio-kulturní atmosféru zásadně spoluurčují do dnešních dnů.

Jednotlivé autorské příspěvky rámující diskurzivní mapu tohoto projektu ohledávají problematiku koexistence odlišných národnostních skupin ve společně sdíleném prostoru z různých perspektiv s akcenty kladenými na hyperbolickou a často subjektivizovanou interpretaci určujících historických projevů nebo naopak bezprostřední reflexi jejich aktuálního vývoje vždy ovšem navazujícího na logické řetězení předešlých kauzalit. Snahou kurátorů přitom bylo v naznačeném kontextu exponovat především takové umělecké projevy, které akcentují téma obecné jinakosti a nahlížejí na mentální, jazyková či kulturní specifika určité komunity s vědomím nezbytné bipolarity. Samotný název výstavy – In Their Eyes… – v tomto smyslu upomíná na metaforickou kombinaci různých stanovisek, když odkazuje jak k vlastnímu pohledu na jiné, tak k odrazu naší subjektivity v očích těch, kteří nás obklopují.

Díla deseti na výstavě zastoupených umělkyň a umělců z České republiky, Chorvatska a Itálie tedy interpretují konkrétní příběhy někdy zpovzdálí a přesto vždy fatálně ovlivňované chodem „velkých dějin“ zauzlených s intimitou rodinných mytologií, topografií znovu si přivlastňovaných míst a podmanivostí hmotných pozůstatků fixujících letmé doteky našich předků. Zároveň se ovšem vždy trpělivě obracejí k soustředěné konstituci aktuální identity, která propojuje minulost s palčivými výzvami naší současné society. Její přítomnost totiž opět exponuje otázky navazující na dilemata spojená s množícími se negativními projevy ohrožujícími samotnou etickou integritu a demokratický potenciál soudobých politických systémů i jednotlivých komunit.

Leckomu se sice může zdát, že žijeme v „lepším světě“, než který v průběhu minulého století formoval dnešní charakter sledovaných regionů i jejich obyvatel a byl bolestně determinován válečnými konflikty a zvůlí totalitních režimů. Přesto lze stále častěji ve společenském diskurzu zaznamenat příklon ke zkratkovitým a účelovým řešením upřednostňujícím krátkodobý a omezený prospěch. Takové uvažování nutně vede k polarizaci komunity a zvyšuje nebezpečí nástupu a úspěchu populistických ideologií a mechanizmů omezujících individuální svobodu a narušujících hledání demokratických řešení přirozených společenských antagonismů a konfliktů.

Umělecké výpovědi předkládané publiku na výstavě In Their Eyes… vyvolávají asociace vystupující z obrazů minulosti a konfrontují je s motivacemi našich aktuálních rozhodnutí. A my s překvapením registrujeme vlastní ochotu spolupodílet se v konkrétních situacích na defektních řešeních, která v rovině historické v souladu se všeobecným míněním přirozeně odsuzujeme.

Výstava In Their Eyes… byla v září tohoto roku prezentována v Kunsthalle Eurocenter Lana nedaleko Merana v Jižním Tyrolsku. Poté, co se představí divákům Domu umění v Ústí nad Labem, bude v roce 2017 k vidění v Muzeu moderního a současného umění v Rijece. Projekt vznikl ve spolupráci s Muzeem moderního a současného umění v Rijece a Kunsthalle Eurocenter Lana. Projekt byl podpořen Fakultou umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Ministerstvem kultury České republiky, Statutárním městem Ústí nad Labem, Ústeckým krajem a Werkbank Lana.

Klíšská 1101/129a, 400 96 Ústí nad Labem
(vedle vysokoškolských kolejí K 1, K 2)
trolejbus 52, 58, 59, autobus 9, 17, 27
zastávka Klíše – lázne
Otevřeno: ÚT–SO 10–18 hodin
Každou středu volný vstup.

Informace o výstavě a doprovodném programu naleznete na
www.duul.ujep.czwww.fud.ujep.cz
www.frontiers-of-solitude.org
a na facebooku.

Kontakty: duul@ujep.cz; +420 475 285 188