V rámci aktuální výstavy Aleše Svobody, žáka doc. Zdeňka Sýkory, pro projekt Galerijní Laboratoře nazvané Comp Gen Art je rozvinuto pro autora zásadní téma, které lze spatřovat především ve vnímání vizuálního umění jako svébytné struktury, kdy se za použití počítačových programů nechává generovat určitý proces, pro nějž je určující použití geometrické struktury složené z předem daných prvků a variabilita vzájemných vztahů, které se díky počítačovému programu neustále proměňují.

 

V počítačovém programu jsou zadaná rámcová pravidla, která s přispěním náhodných „dovoleb“ vytváří konkrétní dílo, které se nikdy zcela neopakuje. Tyto struktury se neustále mění, jakoby ožívají, kdy je možné vnímat jejich proměnu i prostřednictvím animace. Vzniká tak svébytná autonomní struktura, která se vyvíjí jakoby nezávisle na svém autorovi, pro niž je na jedné straně důležité použití počítačové technologie, na straně druhé pak motiv iniciace procesu, který může vzdáleně připomínat motiv buněčného dělení.

 

V tomto kontextu je unikátní i autorská pozice Aleše Svobody v kontrastu s angažovaným slovníkem současného českého umění, protože obsahuje určitý odstup od příliš osobně chápaného autorského subjektu, motiv sebekázně a sebeomezení. Tyto motivy lze nalézt také jako zásadní u řady filosofických systémů už od antiky např. stoicismus či v kontextu vizuálního umění tzv. minimalismu, kde je jako výchozí bod pro tvorbu vnímána záměrná jednoduchost vizuálního jazyka.

 

Aleš Svoboda kombinuje několik navzájem se prostupujících oblastí na jedné straně vlastní výtvarnou tvorbu a teoretickou reflexi výtvarného umění s pedagogickou praxí, kdy se všechny tyto oblasti navzájem ovlivňují, lze tedy hovořit o univerzální osobnosti. Od roku 1994 působil na Kreativním modulu Institutu základů vzdělanosti UK v Praze, který se později transformoval na Fakultu humanitních studií UK. Tato fakulta byla založena s pojetím vzdělávání jako tzv. „liberal education“ inspirovaném Adrewem Lassem a americkými a britskými univerzitami, kde si mohou sami studenti pod vedením mentora zkombinovat svůj studijní program. Fakulta humanitních studií nabízí studentům na české poměry unikátní rozmanitost volitelných předmětů a je zajímavá i svým důrazem na rozvoj demokratických hodnot a občanské společnosti. Aleš Svoboda společně s Jaroslavem Vančátem byli autoři koncepce Kreativního modulu této fakulty. Aleš Svoboda zde dnes působí jako vedoucí katedry Teorie umění a tvorby. Před tím, než byly na českých vysokých školách se značným zpožděním za univerzitami v západní Evropě a Americe akreditovány obory se zaměřením na předměty kurátorství a art management, tak se tyto předměty vyučovaly jako na jedné z prvních vysokých škol po sametové revoluci právě v rámci Kreativního modulu na Fakultě humanitních studií UK. Je proto nutné připomenout, že bez FHS UK by nevznikl ani projekt Galerijní Laboratoř, kdy aktuální výstava Aleš Svobody je 37. výstavou „tekutého“ galerijního projektu.