Hľadanie spojenia je spoločným projektom absolventiek maľby na VŠVU, Ľudmily Machovej a Lucie Veselej. Výstava je rozvinutím a reinterpretáciou minuloročného projektu 237,7, prezentovaného v Topoľčanoch. Autorky sériou krátkych videí vstupujú na pôdu performance, pričom pracujú s víziou medziľudských vzťahov ako dynamických procesov vzájomného, vedomého či nevedomého pôsobenia. V dnešnej dobe stále pevnejšie sa uzatvárajúcich sociálnych bublín o to viac rezonuje ich zdôrazňovanie dialógu ako základného kameňa týchto vzťahov. Dôležitou myšlienkovou líniou, tiahnucou  sa naprieč prácami autoriek je aj reálna prítomnosť kontaktu, ktorý sa pôsobením virtuálneho priestoru z našich vzťahov často vytráca.

V ich videoperformance je maliarstvo neustále prítomné či už ako prostredie ateliéru alebo vo forme používaných maliarskych artefaktov. Ako Veselá tak i Machová sa vo svojej spoločnej videotvorbe sústreďujú na jednotlivé aspekty a úskalia medziľudskej komunikácie a budovanie vzťahu medzi dvoma osobami. Prostredníctvom jednoduchých činností kde sú hlavným motívom a zároveň aktérom ruky, tematizujú otváranie sa, uvoľnenie ale aj obetovanie sa druhému, detská hra bez pravidiel zas upriamuje pozornosť na nepredvídateľnosť smerovania komunikácie.

V Galérii Podlaha tento naratív rozširujú o tematiku spolupráce na spoločnom „antiobraze,“ vytvorenom na podlahe znečistenej od farby a o artefakty z ateliéru a zároveň predmety, prítomné vo videách. Výstava tak reflektuje nadväzovanie spojenia medzi dvoma kolegyňami – výtvarníčkami ako zástupného obrazcu univerzálnych vzťahov. Tento diskurz však posúva i do oblasti silno konkurenčného a individualistického prostredia umeleckej produkcie, zdôrazňujúc ideu partnerstva a kooperácie.

Autorky sa v živej performance pokúsia nadviazať vzťah i s divákmi. Za týmto účelom bude súčasťou výstavy inštalácia, pozostávajúca zo stola a dvoch stoličiek ako archetypálneho symbolu dialógu, ktorá bude zároveň pozvaním k rozhovoru.

Jana Babušiaková