Jiří Kuděla - Klaun, 200x160cm, akryl, sprej, plátno, 2013, foto archív autora

V průběhu posledních let za pomocí různých formálních přístupů rozkrývá zažité portrétní schéma a postupně jeho práce vyústila do několika vzájemně se prolínajících cyklů. (Facebook, Mí známí, Anonymous). Jedná se o konkrétní podobizny, záměrně zbavené jejich fyziognomie a psycho-fyzických vlastností. V obrazech zkoumá formální únosnost tohoto tradičního námětu. Pomocí široké škály technických a formálních přístupů se snaží původní konvenčně malovanou či nafocenou podobiznu přetvářet. Přidáváním vrstev, rastrováním, prací s šablonami a s náhodou ji zbavuje konkrétnosti. Zvoleným konceptem se dostává až k „portrétu“ jako zobecněné otevřené struktuře, jež tematizuje především samotnou malbu. Otevírá se tím imaginativní pole podvědomí, snaží se strhnout divákovu pozornost k novému až absolutnímu malířskému projevu. Záměrem je poukazování na  téma identity a identifikace v dnešním mnohovrstevnatém a složitém světě. Konceptualizovaný soubor obrazů se tedy nebude primárně vztahovat pouze k portrétu, ale bude z něj vycházet. Portrét je podobenka a záznam konkrétní osobnosti. Ale musí se vždy jednat o tvář? Zvláště v dnešní měnící se době, kdy komunikační, sociální a internetové kanály, globálně fungují na technologických principech. Vše je propojené a sledovatelné. Každý účastník má svůj obrázkový profil, nebo číslo. Anebo anonymní, univerzální siluetu. Známe ho nebo ne? Po letech malířských zkušeností už nevnímá portrét jen jako schéma, které slouží k zachycení podoby portrétovaného. Uvažuje v duchu jakési nadstavby, která se opírá o efemérní momenty vývoje a bytí člověka. Zpodobnění lidské existence, která je založená a provázaná s vědními obory jako jsou chemie, fyzika, genealogie, geometrie, kunsthistorie atd. Synonymum a malířská metafora jsou mé prostředky pro znázornění této problematiky. Bude se opět jednat o jakési "virtuální" společenství identit, známých, nebo zcela smyšlených identit, vizuálně založených na schématu portrétu. Toto schéma je také výchozím bodem pro vznik abstraktního obrazu, který by měl vyvolávat konkrétní, viditelné asociace. Z toho vychází i dvojvýznamovost v názvu výstavy. Portrét je vystavěn  pomocí univerzálních malířských forem, zároveň ale odkazuje k určité společenské uniformitě současných i minulých komunit.

Jiří Kuděla (1976) pochází ze Zlína, vystudoval SUPŠ Uherské Hradiště, návrhářství obuvi a módních doplňků a poté pokračoval v atelieru figurálního malířství, Prof. ak. mal. Jiřího Načeradského na FaVU VUT Brno. Při studiu absolvoval stáž na Facultad de Bellas Artes, Castilla la Mancha Cuenca ve Španělsku. Momentálně působí jako odborný asistent v Ateliéru malba II. Františka Kowolowského na Fakultě Umění OU v Ostravě, je členem o. s. Galerie Michal a spolukurátor galerie Jáma 10 v Ostravě.