Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v České republice a uznávanou středoevropskou univerzitou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Již několik let je nejžádanější vysokou školou v České republice. V současnosti sestává z devíti fakult s více než 200 katedrami, ústavy a klinikami. Je také významným sociálním a kulturním aktérem v jihomoravském regionu.

Jednu ze základních priorit na Masarykově univerzitě tvoří věda a výzkum. V soutěžích o podporu výzkumných projektů se univerzita v posledních letech umísťuje na předních místech, investuje mimořádné prostředky do rozvoje výzkumných a výukových kapacit v novém univerzitním kampusu, rozvíjí aktivity v oblasti transferu znalostí a podpory vědy a inovací.

Masarykova univerzita univerzita poskytuje vysokoškolské vzdělání v širokém spektru tradičních i moderních univerzitních disciplín a je jednou z nejrychleji rostoucích vzdělávacích institucí v Evropě. V posledních letech se na Masarykovu univerzitu hlásí nejvíce studentů ze všech českých univerzit, a přitom si zachovává vysokou míru výběrovosti při jejich přijímání.

Masarykova univerzita byla mezi prvními v zavádění strukturovaného třístupňového studia, založeného na kreditovém systému kompatibilním s evropskou soustavou ECTS a v roce 2010 získala jako jediná česká vysoká škola European Credit Transfer System Label (ECTS Label). Tento certifikát vydávaný Evropskou komisí potvrzuje kvalitu vysoké školy a deklaruje, že na oceněné instituci je kreditový systém používán správně ve všech programech bakalářského i magisterského studia.

Zásadní důraz klade Masarykova univerzita na mezinárodní spolupráci s prestižními zahraničními univerzitami a vědeckými institucemi. Podporuje stálou výměnu vědomostí, myšlenek, informací, vědeckých pracovníků, pedagogů a studentů se světem a zajišťuje rovné příležitosti v přístupu ke vzdělání a svobodnému bádání. Univerzita se intenzivně zapojuje do mobilitních aktivit a výzkumných programů Evropské unie a dalších zemí, díky nimž mohou studenti po bakalářském a magisterském studiu na jiné vysoké škole navazovat magisterským nebo doktorským studiem na Masarykově univerzitě. Stejně tak studenti Masarykovy univerzity mají možnost studovat v zahraničí, a poté se opět vrátit na svoji domovskou univerzitu.

Charakteristickým rysem výuky je unikátní přístup ke studentům se smyslovým nebo tělesným postižením. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky zajišťuje, aby studijní obory akreditované na univerzitě byly přístupné těmto studentům, a vytváří podmínky, aby mohli dosáhnout stejné úrovně vzdělání jako všichni ostatní.

Masarykova univerzita komunikuje se svými studenty a zaměstnanci především elektronickou formou. Pro zvýšení dostupnosti informací a zkvalitnění studia vyvinula vlastní intranetový systém s řadou nástrojů, které slouží k vyhodnocení desítek tisíc přihlášek ke studiu, realizaci e-learningu, zápisu studentů ke zkouškám, usnadňuje také práci zaměstnancům a podporuje rychlou komunikaci mezi jednotlivými pracovišti. Informační systém Masarykovy univerzity obdržel prestižní ocenění EUNIS Elite Award 2005, které univerzita získala jako uznání vedoucího postavení v používání informačních technologií v rámci vysokého školství.