Možnosti studentského života v v galerii studentského klubu K4 představují aktualizovanou reprízu výstavy, jež byla původně realizována pod záštitou Studentské komory Rady vysokých škol v galerii TranzitDisplay u příležitosti 70. výročí Mezinárodního dne studentstva (18. 12. 2009–31. 1. 2010).

Doprovodný program 17. a 23.5. od 19h (více www.galeriek4.cz).

Výstava si klade za cíl poskytnout podněty k reflexi identity studenta/studentky a jeho/její role ve společnosti. Za ústřední otázkou „Kdo je to student/ka?“ se skrývá množství otázek dílčích, které se týkají širších společenských souvislostí. Je smyslem studia na vysoké škole pouze „příprava na budoucí povolání“, nebo také výchova určitého typu osobnosti? A je čas strávený studující/m na škole pouze dobou této „přípravy“, nebo má nějaké specifické kvality? Je žádoucí, aby se studující snažili ovlivňovat společenské dění? Může studentský aktivismus vnést do veřejného prostoru něco, co by tam jinak chybělo? Jaká je obecně role mladých lidí ve společnosti – jsou jen cílovou skupinou určitých odvětví výroby, nebo nositeli potenciálu změny?

Výstava je prostorově a tematicky rozdělena do několika částí, mezi nimiž ovšem není hierarchický vztah. Nasbírané citáty z manifestů studentských hnutí a dalších textů komentují různé koncepce identity studujících a jejich postavení. Vizualizace chronologie událostí a hnutí popisuje různé okamžiky dějin posledních staletí, kdy studující veřejně vystoupili jako významná politická síla – od středověku po současné studentské spolky. Medailonky představují řadu osobností z řad studentstva, které se významně zapsaly do historie studentského aktivismu. Kolekce studentských vtipů a žertovných popěvků nabízí autentickou sebereflexi každodenního života studentstva. Sbírka videoklipů a propagačních materiálů naproti tomu ukazuje obraz studujících, který je dnes prosazován masmédií, komerčním sektorem a politickou reprezentací. Jde o pojetí role studenta/studentky, jež odráží dominující hodnoty současné společnosti, jako je individuální úspěch, růst blahobytu či bezprostřední užitek bez ohledu na dlouhodobé dopady. Organizátoři výstavy se domnívají, že právě toto pokleslé pojetí studentstva se skrývá za dnešními neblahými tendencemi ve školství, jako je růst vlivu komerčního sektoru, z něho vyplývající ohrožení autonomie akademické sféry, tlak na praktickou využitelnost vzdělání, chápání vysokoškolského titulu jako cesty k lepšímu pracovnímu uplatnění, nadprodukce absolventů a absolventek. Výstava si klade ambici poukázat na problematičnost těchto jevů.

Nová verze výstavy je přizpůsobena prostorovým i institucionálním dispozicím klubu K4, který díky svému umístění ve sklepě budovy Filozofické fakulty v Celetné ulici představuje přirozenou platformu studentského života. Prezentované materiály byly aktualizovány s přihlédnutím k událostem, které proběhly od premiéry výstavy. V rámci výstavy by v klubu K4 měly proběhnout projekce a veřejná diskuze věnované těm aktuálním světovým událostem, v nichž studující hrají významnou úlohu.