Výtvarné skice sa v kontexte umeleckej tvorby akéhokoľvek autora vnímajú ako určitý

prvotný obrazový stimul, náčrt, záznam, idea,

ako začiatok hľadania konečného tvaru výt-
varného či vizuálneho diela. V 127 skicároch

Rudolfa Filu obsahujúcich vyše 5000 skíc sa
síce nachádzajú aj skice vytvárané s týmto
zámerom, ale väčšina z celkového počtu skíc
má iné zacielenie.
Čo na prvý i na druhý pohľad pri listovaní
všetkými Filovými skicármi človeka zaujme,
je jeho „posadnuté“ kresbové zaznamenávanie
rôznych výtvarných artefaktov z prehistórie
a histórie umenia, ktoré realizoval od konca
50. rokov 20. storočia až do roku 2009 a to buď
doma v svojom ateliéri, alebo počas návštev
domácich a zahraničných múzeí a galérií.

Skicáre s rôznymi typmi sérií skíc tvoril
Fila počas ciest a pobytov mimo domova alebo

doma v prostredí svojho bratislavského alebo příbramského ateliéru. Osem vybraných

skupín sérií skíc dokumentujú širokú formálnu a obsahovú rôznorodosť Filových tvorivých

zaujatí. Prezentované série skíc na tejto výstave
sú len malou vzorkou všetkých možných sérií
nachádzajúcich sa v autorových skicároch.