Zdánlivě není člověku 21. století nic vzdálenějšího než umění jižní Evropy, byzantského východu a persko-islámské civilizace v raném středověku. Vizuální kultura těchto světů se vymyká kategoriím post-avantgardní estetiky a smysl obrazů, staveb a reliéfů, hluboce zakořeněný do náboženských tradic Středozemí, jen málo rezonuje v postmoderní kultuře. Přesto existuje v Brně Centrum raně středověkých studií, které se věnuje v oblasti výuky, výzkumu a také v kontaktu s ne-akademickou veřejností studiu a prezentaci figurálního umění od IV. do X. století na geografické úrovni Středomoří. Cílem činnosti Centra je analyzovat vývoj hlavních civilizací vzniklých na půdorysu zaniklé Římské říše. Předmětem studia je rozvoj identity Západu, Byzance a islámu jako autonomních fenoménů i jejich vzájemná interakce. Tento transkulturní přístup je zásadní pro chápání dialogu a opozice mezi těmito civilizačními subjekty a zároveň také pro porozumění globálním fenoménům, které v těchto kulturách vznikaly nezávisle na sobě. 

 

Metoda vychází z tradice historiografie dějin umění v Čechách a na Moravě a z dědictví Vídeňské školy, do jejíž kontinuity Seminář dějin umění v Brně patří. Po první světové válce sídlila v Československu významná mezinárodní instituce Institutum Kondakovianum, založená na počest Nikodima Pavloviče Kondakova, který v roce 1925 v Praze zemřel. Během meziválečného období zde rovněž vycházela mezinárodní periodika zaměřená na Byzanc a Východ: Byzantinoslavica a Seminarium Kondakovianum. Zásadní studie Vídeňské školy vznikly v návaznosti na výzkum raného středověku a Byzance; jako nejdůležitější můžeme připomenout texty Franze Wickhoffa, Römische Kunst (Die Wiener Genesis) (Wien, 1895) a Aloise Riegla, Die Spätrömische Kunst-Industrie nach den Funden in Östereichen-Ungarn (Wien, 1901). Na tuto dvojí tradici chce Centrum raně středověkých studií svou činností navazovat. 

Činnost Centra do velké míry závisí na dobrovolné práci studentů Semináře dějin umění, kteří od listopadu 2011 oslovují v pravidelných přednáškách StředověC JinaX i širší, nejen odborné publikum. 

 

Doc. Ivan Foletti, M.A., Ph.D., vedoucí Centra