Katedry a ateliéryKatedra dějin a teorie umění
* Kurátorská studia
Katedra fotografie
* Aplikovaná a reklamní fotografie
* Fotografie
* Photography
Katedra elektronického obrazu
* Digitální animace
* Interaktivní média
* Performance
* Time-Based Media
Katedra designu
* Design interiéru
* Produktový design
* Design keramiky
Katedra vizuální komunikace
* Grafický design I
* Grafický design II
* Vizuální design
Katedra užitého umění
* Přírodní materiály
* Sklo
* Textilní tvorba
Katedra všeobecné průpravy
* Grafická dílna
* Kresba a malba
* Prostorová tvorba

Současnost školy

Fakultu umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem chápeme jako uměleckou a designérskou školu s respektem k dějinám umění, k filozofii a vědě jako tradičním akademickým hodnotám, které energicky rozvíjí a rámuje do nových výtvarných a teoretických názorů, přičemž se vyrovnává s aktuálními sociálními a kulturními výzvami.

Uchováváme a rozvíjíme tradiční umělecké řemeslné postupy i techniky, a zároveň hledáme cesty k prozkoumávání technologií nových, které využívají možnosti umělecké tvorby nejen k reflexi, ale i spoluurčování aktuálních trendů vycházejících z vědeckých poznatků a formujících soudobou, takzvanou kreativní společnost.

Na Fakultě umění a designu v rámci studijního programu Výtvarná umění poskytujeme ucelené umělecké, teoretické a praktické vzdělání designérům a grafikům, fotografům, umělcům se zaměřením na digitální média a kurátorům současného umění.

Jsme živým organismem, který propojuje ateliérová studia s teoretickými obory, s výstavními, prezentačními a publikačními aktivitami. Vytváříme tak komplexní kreativní prostředí, které ve své tvůrčí umělecké a badatelské činnosti zároveň hraje aktivní roli akademické instituce ve společenském prostoru nejen domovského města Ústí nad Labem, ale i v národním a mezinárodním kontextu.

Pro práci studentů v našich šestnácti uměleckých a designérských ateliérech, studium posluchačů kurátorských studií a pro výuku teoretických i tradičně praktických výtvarných disciplín poskytujeme zázemí nově rekonstruované budovy s řadou specializovaných pracovišť, dílen a výstavních prostor. Vydáváme a podporujeme publikace o teorii a osobnostech současného umění a designu.

Pro studenty a pedagogy vytváříme a podporujeme mezinárodní prostředí formou zahraničních stáží, výměnných pobytů, workshopů, přednášek a výstav významných zahraničních designérů, umělců a teoretiků. Spolupracujeme se školami, institucemi, galeriemi a designérskými studii nejen Evropě, ale i v Asii či Americe.

Řada z našich absolventů již svou tvorbou oceňovanou doma i v zahraničí dokazuje nepřehlédnutelnou energii relativně mladého uměleckého centra severozápadních Čech, kterým se fakulta za dobu své existence stala.

Každoročně otevíráme dveře ke studiu nadaným uchazečům o nejvyšší mety umělecké tvorby, aby se svým studiem a díly podíleli na ideálech akademické tvůrčí svobody a umělecké diskuse a stali se tak součástí kreativního prostoru zvaného FUD.

Pavel Mrkus, děkan Minulost školy

V roce 1992 byl otevřen ateliér skla pod vedením doc.ak.soch. Pavla Mizery. Ateliér byl součástí Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty UJEP a nabízel tříleté bakalářské výtvarné studium neučitelského zaměření.
V roce 1993 byl rozhodnutím Akademického senátu UJEP založen Institut výtvarné kultury (IVK) nejprve jako součást Pedagogické fakulty. K ateliéru skla tehdy přibyl ateliér keramiky a porcelánu pod vedením doc. ak. soch. Pavla Jarkovského, který byl zároveň do roku 1997 prvním ředitelem IVK.
V roce 1994 byl otevřen ateliér přírodních materiálů, fotografie, grafického designu a textilní tvorby. Již v době založení IVK se uvažovalo o jeho rozšíření a pozdější přeměně na fakultu. Činnost IVK byla od počátku zaštítěna autoritou mezinárodně uznávaných umělců a u jeho vzniku stály významné umělecké a pedagogické osobnosti z Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, Akademie výtvarných umění v Praze, dalších uměleckých škol a institucí a samostatně působící umělci a odborníci, mezi jinými např. prof. Jan Kotík, PhDr. Antonín Hartmann, Jan Mlčoch, prof.ak.mal. Stanislav Libenský, prof.ak.soch Václav Šerák, prof. ak.mal. Adéla Matasová, prof.ak.mal. Bedřich Dlouhý, PhDr. Ludmila Kybalová, prof. Lech Majewski.
V roce 1997 se stal ředitelem doc. ak. mal. Vladimír Švec. Na podzim byl otevřen ateliér užité grafiky, a tak měl IVK v té době již sedm speciálních ateliérů a dva ateliéry všeobecné průpravy (ateliér Kresby a malby a ateliér Prostorové tvorby). Výuku teoretických předmětů zajišťovala Katedra dějin a teorie umění.
Důležitým mezníkem v historii školy se stal rok 2000. Na počátku roku požádalo vedení IVK v čele s ředitelem o provedení vnějšího hodnocení s mezinárodní účastí (ČR, Finsko, Slovensko, SRN, Velká Británie, USA). V srpnu byla k akreditační komisi podána žádost o přeměnu IVK na fakultu a 1. prosince 2000 schválil Akademický senát UJEP zřízení Fakulty užitého umění a designu (dále FUUD). Počátkem roku 2001 byl ustaven Akademický senát FUD, zvoleni zástupci do Akademického senátu UJEP a zástupce do Rady vysokých škol. Akademický senát FUD zvolil děkana fakulty, kterým se stal doc. ak. mal. Vladimír Švec. Byly vydány potřebné dokumenty a předpisy fakulty a provedeny změny v organizační struktuře. Začala působit nově jmenovaná Umělecká rada FUD.
V současnosti je FUD školou, která za poměrně krátkou dobu své existence dokázala, že je nanejvýš životaschopnou institucí, jejíž význam se nijak neomezuje jen na severočeský region. V rámci Univerzity J. E. Purkyně má nezastupitelnou funkci a stala se respektovanou součástí vysokého uměleckého školství České republiky.